ข่าว

"ครม." เคาะงบกระจาย กระตุ้นเศรษฐกิ สุขภาพ การศึกษา เมกะโปรเจ็กต์ เลือกตั้ง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ครม." เคาะงบกระจาย หลัก 100 ล้านจนถึงหลัก 1,000 ล้าน ทั้งโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว ด้านสุขภาพ การศึกษา งบเตรียมเลือกตั้ง และเมกะโปรเจ็กต์

เรียกได้ว่าเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีการเคาะงบประมาณ อนุมัติงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปเสนอแก่สำนักงบประมาณ ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการประชุม "ครม." นัดที่มีการเคาะงบประมาณให้แต่ละโครงการมากที่สุดตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นปีกันเลยทีเดียว ซึ่งงบประมาณที่อนุมัติในวันนี้ มีทั้งงบประมาณสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจ การดูแลด้านระบบสาธารณสุข การศึกษา  

 

งบประมาณสำหรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ รวมไปถึงการเคาะงบให้กับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สำหรับเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งรอบหน้าอีกด้วย  
 

สำหรับโครงการที่ "ครม." ได้รับการเห็นชอบ อนุมัติงบประมาณที่สำคัญ ๆ  มีดังนี้ 

1. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยว อนุมัติวงเงินรวมทั้งสิ้น  3,946,434,800 บาท  จำนวน 2 โครงการ  ได้แก่

 • โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 วงเงินรวม 2,016,000,000 บาท

 

 •  โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย วงเงิน  1,930,434,800 บาท

"ครม." เคาะงบกระจาย กระตุ้นเศรษฐกิ สุขภาพ การศึกษา เมกะโปรเจ็กต์ เลือกตั้ง

2.อนุมัติหลักการให้สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง จำนวน 5,945,161,000  บาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 • รายการค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ดำเนินการโดยสำนักงาน กกต. จำนวน 5,104,546,750 บาท

 

 • รายการค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดำเนินการโดยหน่วยงานสนับสนุน ทั้งราชการและรัฐวิสาหกิจ รวม 10 หน่วยงาน วงเงิน  840,614,250 บาท อาทิ


เนื่องจากอายุของสภาผู้แทนราษฎรว่า จะสิ้นสุดลงในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 45  วันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ 

 

3.อนุมัติงบ ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 4 เดือน กรอบวงเงิน 7,500 ล้านบาท    สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน ระยะเวลา 4 เดือน 

โดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้  

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 1-150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 92.04 สตางค์ต่อหน่วย โดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บและส่วนลด 1.39 สตางค์/หน่วย 

 

 • ผู้ใช้ไฟฟ้า ระหว่าง 151 - 300 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 67.04 สตางค์ต่อหน่วยโดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บและส่วนลด 26.39 สตางค์/หน่วย 

 


4.ครม.เห็นชอบโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบด้านการดูแลสุขภาพจิต กรอบวงเงิน 686.07 ล้านบาท เนื่อง ปัจจุบันไทยมีบุคลากรด้านสุขภาพจิตรวม 5,946 คน 

 

5.ครม.เห็นชอบแผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบฯ67 วงเงิน 7,985,786,100 บาท แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำการศึกษา ปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข ช่วยนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาส 2,636,304 คน  ดังนี้

 • นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กรอบวงเงินงบประมาณ 267.50 ล้านบาท

 

 • พัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย-ภาคบังคับ)  กรอบวงเงินงบประมาณ 5,359.05 ล้านบาท

 

 • พัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ เช่น พัฒนากลไกและสร้างเครือข่ายโรงเรียนเชิงพื้นที่ กรอบวงเงินงบประมาณ 280 ล้านบาท

 

 • จัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กรอบวงเงินงบประมาณ 70 ล้านบาท

 

 • พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูสำหรับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล กรอบวงเงินงบประมาณ 394.11 ล้านบาท

 

6.ครม.เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของไทย วงเงิน1,514.6172 ล้านบาท เชื่อมโยงระบบการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลเพื่ออนาคต พร้อมคุ้มครองข้อมูลตามกฎหมาย

 

7.ครม.เห็นชอบการลงทุนจัดซื้อที่ดินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และจังหวัดลำพูน รวม 2 โครงการ ดังนี้

 

 • โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 4,385 ล้านบาท มีเนื้อที่ประมาณ 1,482 ไร่ มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ การบินและโลจิสติกส์ หุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ รีไซเคิลกากอุตสาหกรรม และกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ 

 

 • โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดลำพูน มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 2,160 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากรายได้และเงินสะสมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ทั้งหมด โครงการนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ และตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
logoline