ข่าว

"ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" วันไหน คลังเปิด 3 ช่องทาง ตรวจสอบ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" วันไหน กระทรวงการคลัง เปิด 3 ช่องทาง ตรวจสอบคุณสมบัติ ผ่าน-ไม่ผ่าน ก่อนใช้สิทธิ

"ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" วันไหน ภายหลังหลังจากเปิดให้มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน-31 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา และได้มีการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ทำการเช็คสิทธิสำหรับคนที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ให้มีการแก้ไขในแต่ละสัปดาห์ โดยได้สิ้นสุดการแก้ไขเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา ก่อนประกาศผลรอบสุดท้าย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการลงทะเบียนฯ) ปี 2565 ว่า กระทรวงการคลังได้รับผลการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน 46 แห่ง เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลที่ได้รับ จากหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนกว่า 19.63 ล้านราย และข้อมูลคู่สมรส และบุตรอีกกว่า 24.88 ล้านราย รวมทั้งสิ้นกว่า 44.51 ล้านราย 

ซึ่งการประมวลผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 มีความครอบคลุม และมีการตรวจสอบที่ละเอียดกว่าโครงการลงทะเบียนฯ ในอดีต เนื่องจากมีการใช้เกณฑ์ครอบครัวเข้ามาพิจารณาเพิ่มเติม จากเดิมที่พิจารณาเฉพาะเกณฑ์บุคคล โดยครอบครัว หมายถึง ผู้ลงทะเบียน คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรส และบุตรที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ 

 

อีกทั้ง มีการเพิ่มเติมคุณสมบัติสำหรับเกณฑ์บุคคล ได้แก่ การมีบัตรเครดิต และภาระหนี้สินของผู้ลงทะเบียน ซึ่งการพิจารณาการตรวจสอบสิทธิของผู้ลงทะเบียนในครั้งนี้ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามเกณฑ์บุคคลก่อน หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลแล้ว จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของคู่สมรส และบุตร ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ (หากมี) ตามเกณฑ์ครอบครัวในขั้นตอนต่อไป  

 

ซึ่งหากพบว่า ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัว จะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติ และผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การดำเนินโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 มีการพัฒนาเกณฑ์การคัดกรอง เพื่อให้ระบุตัวตนผู้มีรายได้น้อยได้แม่นยำมากขึ้น โดยเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีการดำเนินการครั้งแรกตั้งแต่ปี 2559 มีผู้ได้รับสุทธิประมาณ 7.7 ล้านราย และต่อมาในปี 2560 และปี 2561 ได้มีการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนฯ รอบใหม่อีกครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการสังคม และการให้เงินช่วยเหลือของภาครัฐ ให้สามารถระบุตัวตนของผู้มีรายได้น้อยได้อย่างแท้จริง ผ่านการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน และสามารถใช้เป็นฐานข้อมูล สำหรับการจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ให้กับผู้มีรายได้น้อย ที่สมควรจะได้รับประโยชน์จากรัฐอย่างแท้จริง 


ซึ่งโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560 และปี 2561 ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนฯ ไว้ เพื่อใช้ในการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ ซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 14.6 ล้านรายในช่วงเริ่มต้น

 

และข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบัน มีจำนวน 13.22 ล้านราย ซึ่งในปี 2565 งบประมาณการที่ได้รับ สำหรับสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 7.5 หมื่นล้านบาท 

 

ทั้งนี้ สำหรับการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 นี้ คาดว่า จะสามารถประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนมกราคม 2566 ซึ่งกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการเตรียมการ โดยสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 3 ช่องทาง ดังนี้  

 

1. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่ 


2. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ 

 

  • ธนาคารออมสิน 
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) 
  • สำนักงานคลังจังหวัด 
  • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ 
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 
  • ศาลาว่าการเมืองพัทยา 

 

3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังจากการวันประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ

 

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน ณ ธนาคาร ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ.ก.ส. หรือธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ เป็นต้นไป จึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ อีกทั้ง ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เพื่อรับสิทธิสวัสดิการอื่น ๆ ในอนาคต 

สำหรับวันเริ่มใช้สิทธิ จะมีการประกาศเป็นทางการอีกครั้ง ทั้งนี้ ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน ที่ใช้สิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือน ก่อนเริ่มใช้สิทธิของโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 ซึ่งผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัว
ประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เท่านั้น 

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ลงทะเบียน ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 แล้วพบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามช่องทาง และวันที่กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด