ข่าว

ส.ป.ก.ขานรับ "นโยบายเกษตรกร" 15 ด้าน ปี 66 ดันคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ส.ป.ก.ขานรับ "นโยบายเกษตรกร" 15 ด้านหลังกระทรวงเกษตร ฯ เน้นทำงานเชิงรุก ปี 66 ตั้งเป้าดันคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมรับ "นโยบายเกษตรกร" หลัก 15 ด้าน ขับเคลื่อนการดำเนินงาน กระทรวงเกษตร ฯ ปี 66 เน้นทำงานเชิงรุก ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมรับฟังการมอบนโยบายผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

 

ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี 2566 

โดย กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการ เน้นย้ำ "นโยบายเกษตรกร" หลัก 15 ด้าน เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ได้แก่

 

1.  นโยบาย "ตลาดนำการผลิต"  
2. การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก 
3. การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ Start Up 
4. การส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) 
5. การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) 

6. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร 
7. การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 
8. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 
9. การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
10. การประกันภัยพืชผล 
11. การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 
12. การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
13. การวิจัยและพัฒนา 
14. การพัฒนาฐานข้อมูล Big Data ข้อมูลพื้นที่ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง 
15. การประกันรายได้ 

 

นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำในเรื่องการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนเครดิต ซึ่งทุกหน่วยงานต้องร่วมกันวางแผนว่าจะให้ เกษตรกร  เดินหน้าอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขระดับโลก ซึ่งจะต้องปรับตัวตั้งแต่วันนี้ เพื่อที่จะส่งออกสินค้าเกษตรได้ อีกทั้งขอให้ทุกหน่วยงานมีการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ 

 

 

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวว่า ส.ป.ก. พร้อมเดินหน้าทำงานที่สอดรับกับ "นโยบายเกษตรกร" ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกด้าน โดยเฉพาะด้านของภาคการส่งเสริมเกษตรกรใน เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุขในทุกๆด้าน และการนำนโยบายการทำเกษตรกรรมรูปแบบ BCG Model เพื่อลดการปล่อยมลพิษทางการเกษตรให้น้อยที่สุด และเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีประสิทธิภาพ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ