ข่าว

กรมการข้าว ร่วมคณะนายกฯ คิกออฟ มาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้ชาวนา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมการข้าว ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี เดินหน้า  KICK OFF มาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี KICK OFF มาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66

กรมการข้าว ร่วมคณะนายกฯ คิกออฟ มาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้ชาวนา

โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว นางสาว กุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นางสาวชวนชม ดีรัศมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก นายอัครสิชฌ์ มหาจิราศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร เจ้าหน้าที่/บุคลากรกรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก และคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ พี่น้องประชาชนและเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เข้าร่วมงาน ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดเพชรบูรณ์

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรกรมาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นในการดูแลให้มีความมั่นคงทางรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงมีนโยบายในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวและรายได้ของชาวนา โดยผลักดันการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เพื่อบริหารจัดการข้าวให้ “ไทยเป็นผู้นำการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก”

กรมการข้าว ร่วมคณะนายกฯ คิกออฟ มาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้ชาวนา

เพื่อการก้าวไปสู่เกษตรมูลค่าสูงภายใต้ BCG โมเดล สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนแผนอื่น ๆ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการทำเกษตร  ดังนั้นเกษตรกรต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถทำการเกษตรได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า รัฐบาลมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้เพียงพอและอยู่ดีมีสุข โดยได้กำหนดเป้าหมายให้ชุมชนชาวนาเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายขยายผลรวมกลุ่มเป็นชุมชนข้าว เพื่อพัฒนาการผลิตข้าวและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งศูนย์ข้าวชุมชน (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน) ชุมชนแปลงขยายพันธุ์ข้าว ชุมชนข้าวแปลงใหญ่และชุมชนข้าวอินทรีย์ ตลอดจนการพัฒนาชาวนาในชุมชนข้าวให้เป็นชาวนาปราดเปรื่อง ปราชญ์ชาวนา และชาวนารุ่นใหม่ไปพร้อม ๆ กัน 

กรมการข้าว ร่วมคณะนายกฯ คิกออฟ มาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้ชาวนา

โดย นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ได้ตอบสนองแนวทางตามนโยบาย BCG โมเดล ของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งภายในงานครั้งนี้ กรมการข้าวได้จัดนิทรรศการการจัดการผลผลิต เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรและเพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกรอย่างยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ การปฎิวัติการทำนาสู่ความยังยืน โดยนำเสนอการสาธิตตัวอย่างการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ การจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ การปรับปรุงสภาพการเก็บรักษา ประโยชน์จากการใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี และลักษณะเมล็ดพันธุ์ข้าวต่าง ๆ มาจัดแสดง รวมทั้งการใช้โดรนเพื่อการเกษตร และการสาธิตโรงสีข้าวชุมชน

กรมการข้าว ร่วมคณะนายกฯ คิกออฟ มาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้ชาวนา

นอกจากนี้ ยังมีโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ เพื่อให้ชาวนาได้ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี โดยชาวนาสามารถนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีอยู่เดิมหรือเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้อย่างต่อเนื่องมานานหลายปี มาแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้คุณภาพ ในอัตราแลกเปลี่ยน 1 ต่อ 1 ตามหลักเกณฑ์ของกรมการข้าวที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเกษตรกรสามารถลงทะเบียนผ่านศูนย์ข้าวชุมชนระดับหมู่บ้านได้ทั่วประเทศ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าวในครัวเรือนทั่วประเทศไทย ให้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีสำหรับการเพาะปลูกและขยายพันธุ์ เพื่อยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิตข้าวให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลดได้ในอนาคต

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด