ข่าว

"ยื่นภาษี 2565" วิธีคำนวณภาษีเงินได้ คำนวณแบบไหนถึงจะไม่ต้องจ่ายภาษี

"ยื่นภาษี 2565" สอนวิธีคำนวณ ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากเงินเข้าหลายทางต้องคำนวณแบบไหนจึงจะไม่ต้องจ่ายภาษี

ใกล้จึงถึงช่วงที่เหล่ามนุษย์เงินเดือน เจ้าของกิจการ ฟรีแลนด์ ต้องดำเนินการ "ยื่นภาษี 2565" ตามระเบียบของกรมสรรพากร เพราะการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่มีรายได้ และจะต้อง ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีภาษีจะมีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ ก็ต่อเมื่อมีเงินได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าเมื่อคำนวณภาษีแล้วจะมีภาษีต้องชำระเพิ่มเติมหรือไม่ก็ตาม ดังนี้ 

เกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นต่ำที่ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการ "ยื่นภาษี 2565" 

1.บุคคลธรรมดาและผู้ถึงแก่ความตาย มีเงินได้พึงประเมิน ดังนี้

-เงินเดือนเพียงอย่างเดียว   โสด 120,000  บาท      สมรส  220,000 บาท 

-เงินได้ประเภทอื่น          โสด  60,000   บาท      สมรส  120,000 บาท 

 

2.ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล มีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาท

 

3.กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง มีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาท

การคำนวณรายได้เพื่อ  "ยื่นภาษี 2565"  ผู้ที่มีเงินได้สามารถคำนวณ และยื่นเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้  

ภาษีที่ต้องจ่าย = เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี

โดยเงินได้สุทธิ สามารถหาได้จากการนำรายได้ทั้งหมดมารวมกัน พร้อมหาค่าลดหย่อนต่าง ๆ จากนั้น นำมาหักออกจากรายได้ทั้งหมด เหลือเท่าไรคือเงินได้สุทธิที่จะนำไปคำนวณภาษีแบบขั้นบันได

 

"ยื่นภาษี 2565" แบบขั้นบันได สามารถทำได้ดังนี้ 

-เงินได้สุทธิ 0 – 150,000 บาท (อัตราภาษี 0% หรือได้รับการยกเว้นภาษี)
ภาษี = 0
-เงินได้สุทธิ 150,000 – 300,000 บาท (อัตราภาษี 5%)
ภาษี = (เงินได้สุทธิ – 150,000) x5%
-เงินได้สุทธิ 300,001 – 500,000 บาท (อัตราภาษี 10%)
ภาษี = [ (เงินได้สุทธิ – 300,000) x10% ] + 7,500
-เงินได้สุทธิ 500,001 – 750,000 บาท (อัตราภาษี 15%)
ภาษี = [ (เงินได้สุทธิ – 500,000) x15% ] + 27,500
-เงินได้สุทธิ 750,001 – 1 ล้านบาท (อัตราภาษี 20%)
ภาษี = [ (เงินได้สุทธิ – 750,000) x20% ] + 65,000
-เงินได้สุทธิ 1,000,001 – 2,000,000 บาท (อัตราภาษี 25%)
ภาษี = [ (เงินได้สุทธิ – 1,000,000) x25% ] + 115,000
-เงินได้สุทธิ 2,000,001 – 5,000,000 บาท (อัตราภาษี 30%)
ภาษี = [ (เงินได้สุทธิ – 2,000,000) x30% ] + 365,000
-เงินได้สุทธิมากกว่า 5 ล้านบาท (อัตราภาษี 35%)
ภาษี = [ (เงินได้สุทธิ – 5,000,000) x35% ] + 1,265,000

เงินได้สุทธิ = เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน

 

คำนวณภาษีตามวิธีคิดแบบเหมา คือต่อเมื่อมีรายได้ทางอื่นนอกเหนือจากเงินได้ประเภทที่ 1 หรือเงินเดือน หากรายได้จากทางอื่นทั้งหมดมีจำนวนรวมกันตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป ให้คำนวณในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดเงินได้พึงประเมิน

ภาษีแบบเหมา = (เงินได้ทุกประเภท – เงินเดือน) x 0.005

 

ข้อสำคัญที่ต้องระวัง สำหรับการ "ยื่นภาษี 2565"  

กรณีคำนวณจากรายได้ทางอื่น ๆ ทุกทางยกเว้นเงินเดือน หากคำนวณด้วยวิธีคิดแบบเหมาแล้ว มีภาษีที่ต้องเสียทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000 บาท จะได้รับการยกเว้นภาษีง

 

ขอบคุณข้อมูล :กรมสรรพากรfinnomena

ข่าวยอดนิยม