ข่าว

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ขยายเวลา ลงทะเบียน เปิดวิธีแก้ ตาม คู่สมรส ไม่ได้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" บัตรคนจน ขยายเวลา ลงทะเบียน ถึง 31 ต.ค. เช็ควิธีแก้ไขปัญหา จดทะเบียนสมรส แต่แยกกันอยู่ ตามตัว คู่สมรส ไม่ได้

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" อัปเดต ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ หรือ บัตรคนจน หลังจากเปิดให้มีการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน -19 ตุลาคม 2565 และได้เปิดให้ ตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียน  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปแล้ว 4 รอบ โดยจะประกาศสิทธิผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ทั้งหมด 8 รอบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน - 11 พฤศจิกายน 2565 จากการตรวจสอบผลการลงทะเบียน ส่วนใหญ่พบปัญหาเรื่องของคู่สมรส ทำให้เกิด สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ล่าสุด 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในแนวทางการดำเนินการเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (คณะกรรมการฯ) ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) เสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1. กลุ่มของผู้ลงทะเบียนที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรส แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

 

    1.1 ผู้ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565) ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาเพื่อดำเนินการหย่าตามกฎหมายได้ 
    1.2 ผู้ลงทะเบียนกลุ่มทั่วไป ได้แก่ ผู้ลงทะเบียนที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี ที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ 

2. แนวปฏิบัติสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ 
 

    2.1 ผู้ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง จะต้องดำเนินการโดยยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 พร้อมหนังสือประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ โดยต้องลงลายมือชื่อของผู้ลงทะเบียน ลายมือชื่อของพยานรับรองจำนวน 2 คน รวมถึงต้องมีการลงนามรับรองจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่เป็นผู้รับรองว่า ผู้ลงทะเบียนเป็นบุคคลที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาเพื่อดำเนินการหย่าตามกฎหมายได้ และเอกสารประกอบการลงทะเบียนอื่น ๆ (กรณีมีบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี) และผู้ลงทะเบียนจะต้องนำเอกสารทั้งหมดไปยื่น ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง และเทศบาลนครในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตที่ผู้อำนวยการเขตมอบหมาย เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา

 

 

ทั้งนี้ หากผู้ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบต่อไป ผู้ลงทะเบียนจะสามารถใช้สิทธิตามโครงการฯ ได้ โดยต้องไปยืนยันตัวตน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสินได้ ตั้งแต่วันที่ประกาศผลผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ (ภายในระยะเวลา 180 วัน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) (ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด)

 

2.2 ผู้ลงทะเบียนกลุ่มทั่วไป จะต้องดำเนินการโดยยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียน พร้อมหนังสือประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ โดยต้องลายมือชื่อของผู้ลงทะเบียน ลายมือชื่อของพยานรับรองจำนวน 2 คน และเอกสารประกอบการลงทะเบียนอื่น ๆ (กรณีที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี) และผู้ลงทะเบียนจะต้องนำเอกสารทั้งหมดไปยื่น ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน 

 

 

ทั้งนี้ หากผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่กลุ่มทั่วไป ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนจะต้องนำใบสำคัญการหย่า หรือเอกสารอื่นใดที่คณะกรรมการฯกำหนด มาแสดงและยืนยันตัวตน ณ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ (ภายในระยะเวลา 180 วัน) และธนาคารกรุงไทยฯ (ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด) จึงจะสามารถใช้สิทธิตามโครงการฯ ได้ โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มทั่วไป จะต้องนำใบสำคัญการหย่า หรือเอกสารอื่นใดที่คณะกรรมการฯ กำหนดมาแสดงให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติจึงจะสามารถใช้สิทธิตามโครงการฯ ได้

 

 

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการสำหรับผู้ลงทะเบียนโครงการฯ ที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทะเบียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนจากวันที่ 5 กันยายน -19 ตุลาคม 2565 เป็นวันที่ 5 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565 

ไทม์ไลน์ประกาศผล ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน การตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองได้ในวันที่ 16 ก.ย.-11 พ.ย.2565 โดยสามารถตรวจสอบผลการสมัครผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ 2 ช่องทางดังนี้

 

1. ช่องทางการตรวจสอบสถานะออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

 

  • การตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ด้วยตัวเอง เพียงพิมพ์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก และ วัน เดือน ปีเกิด
  • คลิกตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่
  • คลิกปุ่มสีส้ม "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน"

 

2. ตรวจสอบผลการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ผ่านจุดบริการรับลงทะเบียน

 

  • ให้ไปติดต่อที่จุดลงทะเบียนไว้ และยื่นตรวจสอบสิทธิ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า มาขอตรวจสอบผลการสมัคร และยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่

 


ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถศึกษารายละเอียดการดำเนินโครงการฯ เพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่ 

 

  • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ
  • โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
  • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

 

 

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ