ข่าว

วันนี้ เปิดลงทะเบียน "เงินอุดหนุนบุตร" เช็คช่องทาง เอกสารที่ต้องใช้ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดลงทะเบียน "เงินอุดหนุนบุตร" 16 ก.ย. นี้ ผู้ปกครองเช็คช่องทาง เอกสารที่ต้องใช้ พร้อมตรวจสอบเงื่อนไขรับเงิน 600 บาทต่อเดือน ได้ที่นี่

โครงการเงินอุดเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเงิน อัปเดต การลงทะเบียนรับ "เงินอุดหนุนบุตร"  โดยผู้ปกครองที่ต้องการลงทะเบียนรับสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในอัตรา 600 บ./คน/เดือน ซึ่งทางโครงการจะเปิดให้ลงทะเบีบน "เงินอุดหนุนบุตร" ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 65 เป็นต้นไป ผู้ปกครองที่ยังม่เคยลงทะเบียนรับ "เงินอุดหนุนบุตร" สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 

สามารถลงทะเบียนรับ "เงินอุดหนุนบุตร" ได้ 2 วิธี คือ 

1.ลงทะเบียน ณ เทศบาล/ตำบล/เขต ที่เด็กแรกเกิด - ผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง

2.ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "เงินเด็ก" ที่สามารถลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยผู้ปกครอง สามารถลงทะเบียนได้ในเทศบาล/ตำบล/เขต ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้

กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต
เมืองพัทยา :         ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ส่วนภูมิภาค :        ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน "เงินอุดหนุนุบุตร"

ผู้ปกครอง  
เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บ./คน/ปี
สามารถรับเงินผ่านบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน

เด็กแรกเกิด 
อายุไม่เกิน 6 ปี สัญชาติไทย
ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชนตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนด


เอกสารประกอบการลงทะเบียน "เงินอุดหนุนบุตร" ประกอบด้วย

  • แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
  • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
  • บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
  • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
  • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
  • สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)
  • กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
  • สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
  • ผู้ปกครองที่ต้องการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "เงินเด็ก" จะต้องพิสูจน์ตัวตนก่อนในครั้งแรก ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสํานักงานเขต พร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA ของกรมการปกครอง 

 

ช่องทางตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนรับ "เงินอุดหนุนบุตร"

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ