ข่าว

สรุปชัดได้ "คนละครึ่งเฟส 5" ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้หรือไม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สรุปมาให้ได้สิทธิ "คนละครึ่งเฟส 5" ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้หรือไม่ ตรวจสอบคุณสมบัติแต่ละโครงการโดยละเอียดที่นี่

กลายประเด็นที่สร้างความสับสนให้แก่ประชาชนค่อนข้างมาก เกี่ยวกับกรณีการรับสิทธิ "คนละครึ่งเฟส 5" และการ ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ "คนละครึ่งเฟส 5" จะสามารถลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได่หรือไม่ โดยการลง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้เปิดให้ประชาชน ลงทะเบียนทั้งในรูปแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์ ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน-19 ตุลาคม 2565 โดยการเปิดลงทะเบียนครั้งนี้เป็นการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ตามกฎเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังได้กำหนดใหม่ เพื่อคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยมากยิ่งขึ้น   
 

ส่วนกรณีที่มีการถกเถียงว่า หากได้รับสิทธิ "คนละครึ่งเฟส 5" แล้วนั้น จะสามารถ ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้อีกหรือไม่ โดยข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" สามารถลงทะเบียนร่วมโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้  ส่วนกรณีโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ได้กำหนดว่า ผูที่ได้รับสิทธิต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นเงื่อนไขจากฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ทั้งนี้โครงการ คนละครึ่งเฟส 5 จะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ด้านโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565  จะประกาศผลคุณสมบัติและยืนยันสิทธิในเดือนมกราคม 2566 ดังนั้นผู้มีสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 จะลงทะเบียนได้ แต่จะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตรงตามเงื่อนไขกำหนดก่อนจึงจะได้รับสิทธิตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 

โดย เงื่อนไขการเข้าร่วม "คนละครึ่งเฟส 5" มีดังนี้ 

  • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง  วันที่ 15 สิงหาคม 2565) ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ระยะที่ 3 โดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 65

สำหรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน

1. สัญชาติไทย

 

2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 

3. บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ
3.1 ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
3.2 ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง
3.3 บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ
3.4 บุคคลดังต่อไปนี้
3.4.1 ข้าราชการ
3.4.2 พนักงานราชการ
3.4.3 พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง เว้นแต่บุคคลดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (รอบปีปฏิทิน)
3.4.4 ผู้รับบำเหน็จรายเดือน
3.4.5 ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561
3.5 ข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535
3.6 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

 

4. รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)

 

5. ทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)

 

4. รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)

 

5. ทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)

 

6. อสังหาริมทรัพย์ของผู้ลงทะเบียน
6.1 อสังหาริมทรัพย์ของผู้ลงทะเบียน
6.1.1 ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1) ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
1.1) กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
1.1.1) บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
1.2) กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
2) ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
2.1) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
2.2) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
6.1.2 ไม่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรือมีหนังสือดังกล่าว แต่เมื่อรวมกับข้อ 6.1.1 (ยกเว้นข้อ 1.1.2)) จะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ หรือ 10 ไร่ แล้วแต่กรณี ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

 

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนที่มีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ หรือได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ถือว่าผู้ลงทะเบียนใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร

 

6.2 อสังหาริมทรัพย์ของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน
6.2.1 ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1) ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
1.1) กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
1.1.1) กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถวแยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา

 

 

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote https://www.komchadluek.net/entertainment/524524

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ