ข่าว

ดัน "อุตสาหกรรมฮาลาล" จังหวัดชายแดนใต้ หวังยกระดับพื้นที่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รัฐมนตรีเกษตรฯ ผลักดัน "อุตสาหกรรมฮาลาล" ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ หวังยกระดับพื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร พร้อมมอบหน่วยงานในสังกัดร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ "ครัวฮาลาลของโลก"

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนา "ระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล" ในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี  รมช.มหาดไทย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหาร ศอ.บต. และส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าร่วม ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา 

     เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ

 

สำหรับแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ในพื้นที่ชายแดนใต้นั้น มีเป้าหมายการขับเคลื่อนในด้านต่าง ๆ

 

คือ 1) การเพิ่มศักยภาพการผลิตเพื่อการบริโภคภายในและการส่งออกสินค้าเกษตรอาหารและบริการฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล)

     ดัน อุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดชายแดนใต้

 

2) ยกระดับสินค้าเกษตร อาหาร และบริการให้มีการรับรองตามมาตรฐานและฮาลาล

3)การเปิดตลาดใหม่สำหรับสินค้า อาหารและบริการฮาลาลจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน/ประเทศโลกมุสลิม/ประเทศที่มีมุสลิมร่วมอาศัยตามกรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะพหุภาคี/ไตรภาคี/สหภาคี

     ดัน อุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดชายแดนใต้

 

และ 4) สินค้าเกษตรและอาหารของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีภาพลักษณ์ความเป็นฮาลาลพร้อมกับอาหารรสชาติดีมีคุณภาพและดีต่อสุขภาพ

 

โดยมี 3 กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้

 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับเกษตรฐานรากเข้าสู่วิสาหกิจ-อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป มีโครงการสำคัญ ได้แก่

 

1) ปศุสัตว์พาณิชย์ มุ่งเน้นการผลิตโค ไก่ ไก่เบตง เนื้อแพะ

 

2) เกษตรอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ เช่น มะพร้าว ไผ่ ทุเรียน หมาก

 

3) สัตว์เศรษฐกิจใหม่ เช่น ปลาเก๋าหยก ปลานิลน้ำไหล ปลาพลวง ปูทะเล เป็นต้น

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้า อาหารและบริการฮาลาลสู่สากล มีโครงการสำคัญได้แก่ การฟื้นฟูอนุระเบียงเศรษฐกิจLimor Dasar, โครงการ 1 จังหวัด 1 ทูตพาณิชย์  และส่งเสริมภาคเอกชนเข้ามาลงทุนจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าฮาลาลในพื้นที่ เป็นต้น

 

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ การพัฒนาธุรกิจ "อุตสาหกรรม และการค้าฮาลาล" มีโครงการสำคัญ ได้แก่ ขับเคลื่อน E-Park สินค้าฮาลาล การยกระดับ One Start One Service ให้เป็นศูนย์เริ่มและให้บริการเบ็ดเสร็จที่แท้จริง การเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับคณะอนุกรรมการทุกคณะไปสู่การปฏิบัติ ผ่าน AIC ของแต่ละมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะร่วมขับเคลื่อนการทำงานให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างสุดกำลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ ผ่านโครงการสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ/เห็นชอบ

 

เช่นโครงการเมืองปศุสัตว์ชายแดนภาคใต้ โครงการเมืองพลังงาน โครงการเมืองปูทะเลโลกและเมืองแห่งผลไม้ จึงได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกันออกแบบ และวางแผนปฏิบัติผ่านคณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ในพื้นที่ชายแดนใต้

 

มุ่งเน้นการพัฒนาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยในส่วนของการกำกับการทำงาน ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนในการมาทำงานร่วมกันกับพื้นที่ใน 1 เดือนให้แล้วเสร็จ เพื่อที่จะแถลงแผนปฏิบัติการดังกล่าว ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 ที่จะถึงนี้ 

 

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ จัดทำนโยบายสำคัญเพื่อผลักดันการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น พื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร  ภายใต้ยุทธศาสตร์  เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด  มีเป้าหมายในการสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นมิติการพัฒนาที่ก้าวข้ามความขัดแย้ง โดยใช้หลัก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พื้นที่มีเศรษฐกิจที่ดี  มุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนที่มีอาชีพเกษตรกรรมทั้งในปัจจุบันและที่จะเข้ามาประกอบอาชีพเกษตรกรรมในอนาคตอันใกล้ สามารถสร้างรายได้ลดรายจ่าย ปลดหนี้สินและความทุกข์ให้ได้ 

 

อย่างไรก็ตาม ตั้งใจจะให้ทุกจังหวัดของชายแดนใต้ ทั้งสตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร เพื่อการบริโภคในพื้นที่บริโภคภายในประเทศ และเป็น “ครัวฮาลาลของโลก” โดยเฉพาะการส่งผลผลิตทางการเกษตรไปยังประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามกว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลกให้ได้

 

ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์สามารถเจรจาการค้าและการลงทุนร่วมกับประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อการนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรและอื่น ๆ ที่มีฐานวัตถุดิบจากพืชผลทางการเกษตรเข้าสู่ประเทศซาอุดีอาระเบีย อีกทั้งยังมีการจัดตั้งหอการค้าไทยและซาอุฯ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลฯ จะเร่งดำเนินการทำโดยเร็ว 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และ ศอ.บต. พร้อมจะเข้ามาร่วมกันในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชน เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องจังหวัดชายแดนใต้ โดยจะนำร่องด้วยการเลี้ยงสัตว์ ฟื้นเกษตรแปลงใหญ่ ฟื้นนาร้างให้เกษตรกรได้กลับมาทำนาอีกครั้ง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลอย่างชัดเจน

 

ทั้งนี้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีต้นทุนรองรับการขับเคลื่อน "อุตสาหกรรมฮาลาล" ถ้าสร้างเป็นศูนย์รวมการผลิตสินค้าฮาลาลได้ จะสามารถยกระดับพื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้ต่อไป นายเฉลิมชัย กล่าว

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่ 

เพิ่มเพื่อน Line: https://lin.ee/qw9UHd2

YouTube Official : https://youtube.com/user/KOMCHADLUEK 

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote ได้ที่นี่   

 (https://awards.komchadluek.net/#)

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด