ข่าว

แบบฟอร์ม "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ เช็ครายละเอียดต้องกรอกอะไรบ้าง

แบบฟอร์ม ลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" บัตรคนจน รอบใหม่ เช็ครายละเอียดต้องกรอกข้อมูลสำคัญอะไรบ้าง ก่อนเปิดลงทะเบียนจริงสิงหาคมนี้

อัปเดตความคืบหน้าการ ลงทะเบียน บัตรคนจน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 2565 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ซึ่งจะมีการเปิดลงทะเบียนอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2565 หลังจากที่มีการกำหนดเกณฑ์ใหม่  คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 15 ล้านคน โดยครั้งนี้ จะมีการตั้งจุดรับลงทะเบียน เพื่อเอื้อให้กับประชาชนรายได้น้อยบางกลุ่ม ที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้ ล่าสุด กรมบัญชีกลาง สังกัดกระทรวงการคลัง เตรียมเปิดให้ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ภายในกลางเดือนสิงหาคม นี้ 
 

โดยประชาชนที่จะได้รับสิทธิ  "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 2565 รอบใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 

 • สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
 • มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยของครัวเรือนต่อคนไม่เกิน 1 แสนบาท 
 • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ เฉลี่ยเกิน 100,000 บาทต่อคน 
 • จะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เกินกำหนด เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
 •  ห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร
 • ส่วนที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่
 • ที่ดินทั่วไปไม่เกิน 1 ไร่ 
 • ไม่มีบัตรเครดิต 
 • ไม่มีเงินกู้เกินที่กำหนด  เช่น กู้สำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.5 ล้านบาท วงเงินกู้รถยนต์ไม่เกิน 1 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตามสำหรับผูที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจาก "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 2565 รอบใหม่ จะต้องดำเนินการลง ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เบื้องต้นคาดว่าจะมีการใช้แบบฟอร์มเดิม โดยจะต้องกรอกข้อมูลสำคัญ ดังนี้   

 • กรอก ชื่อ นามสกุล
 • เลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 • ที่อยู่
 • สถานภาพ
 • รายได้
 • ทรัพย์สิน 

แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
 

สำหรับช่องทางการลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 2565 รอบใหม่ ทำได้ ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

ทางออนไลน์ หรือ เว็บไซต์ที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดขึ้นมาเพื่อเปิดให้ผู้มีคุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
 

สมัครด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจ 

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลัง
 • กระทรวงมหาดไทย (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ)
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานาคร
 • สำนักงานเมืองพัทยา
 • สถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนกำหนดเพิ่มเติม

ข่าวที่น่าสนใจ