ข่าว

ส่งเสริม "ศูนย์ข้าวชุมชน" ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ส่งเสริม "ศูนย์ข้าวชุมชน" ในเขตพื้นที่เพื่อผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีภายใต้โครงการเกษตรแปลงใหญ่ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ได้มีการส่งเสริมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของ "ศูนย์ข้าวชุมชน" มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่บริหารจัดการอย่างเป็นระบบในการผลิตและบริหารจัดการไปในแนวทางเดียวกันและลดต้นทุนการผลิต รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดั่งเช่น กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบุลิ้นฟ้า เป็นกลุ่มแรกเริ่มในการรวมกลุ่มในรูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน แต่เกษตรกรมีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยสำหรับภาพรวมของโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของ "ศูนย์ข้าวชุมชน" ในจังหวัดบุรีรัมย์ มี "ศูนย์ข้าวชุมชน"ที่ขึ้นทะเบียนจำนวน 25 ศูนย์ พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณ 15,984 ไร่ โดยภาพรวมส่วนใหญ่จะปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105

 

สำหรับศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบุลิ้นฟ้ามีการวางแผนรวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งเป็น"ศูนย์ข้าวชุมชน"และได้ทำการยื่นแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชนตั้งแต่ปี 2555 โดยศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เป็นผู้ดำเนินการรับเรื่องแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียน "ศูนย์ข้าวชุมชน"

ส่งเสริม "ศูนย์ข้าวชุมชน" ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

และในปัจจุบันศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์เป็นผู้ดูแลศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบุลิ้นฟ้า มีสมาชิก 55 ราย พื้นที่จำนวน 917 ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ต่อฤดูกาล จำนวน 370 ตัน และถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งและในทุก ๆ ครั้งที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์พันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ขอความร่วมมือก็จะได้รับความร่วมมือดีทุกครั้ง ทั้งในส่วนของคณะกรรมการแล้วตัวเกษตรกรเองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ปีที่ผ่านมาก็เป็นกลุ่มที่มีผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวเป็นลำดับที่ 1 จากทั้งหมดที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ดูแลอยู่

 

ซึ่งจากจุดแข็งตรงนี้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์จึงเล็งเห็นว่ากลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบุลิ้นฟ้าเป็นกลุ่มที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ และนำพากลุ่มสู่การยกระดับไปในทิศทางที่กลุ่มอยากจะเป็นได้ในอนาคต ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบุลิ้นฟ้า เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรนั้น จะกระจายให้กับพี่น้องในชุมชนตามความต้องการของเกษตรกรภายในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดข้างเคียง ถือว่าเป็นการยกระดับมูลค่า ช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ได้เข้ามาสนับสนุนหลัก ๆ ในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เนื่องจากว่าศูนย์ฯเชื่อว่าการที่เกษตรกรมีจุดตั้งต้นที่ดี ก็จะสามารถผลิตทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและผลิตข้าวคุณภาพดีได้ และสนับสนุนในเรื่องของครุภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องชั่งน้ำหนัก (แบบดิจิตอล) กระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องเย็บกระสอบด้วยมือ

 

และไม่เพียงแต่ในด้านครุภัณฑ์ทางการเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ยังสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ด้านข้าวตั้งแต่กระบวนการปลูก การดูแลรักษาตรวจตัดพันธุ์ปน การเก็บเกี่ยว ติดตามให้คำแนะนำทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด