ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ส่งเสริมนวัตกรรมผลิต เกษตรกร "นาแปลงใหญ่"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ในปัจจุบัน เกษตรกรมีการพัฒนาและมีการรวมกลุ่มเพื่อยกระดับข้าวให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ดั่งเช่น "กลุ่มนาแปลงใหญ่" ข้าวบ้านหนองร่อง จังหวัดลำปาง ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ แปรรูปข้าวอินทรีย์ ที่ประสบความสำเร็จ.

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองร่อง โครงการส่งเสริม "การเกษตรแบบแปลงใหญ่" มีหน้าที่เน้นในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพ โดยจะมีการประชุมเกษตรกรก่อน ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ มีการคัดเลือกพื้นที่ คัดเลือกเกษตรกรและในช่วงการดูแลรักษาจะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางเข้าไปแนะนำทุกระยะตั้งแต่การเตรียมดิน จนถึงการเก็บเกี่ยว  สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือนวัตกรรมการเกษตรกรรม  โดยต้องเลือกพื้นที่ ให้มีระบบน้ำชลประทานเป็นหลัก

 

เพราะว่าถ้าระบบชลประทานไม่ดี ส่งผลทำให้การผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่มีคุณภาพและการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร และทางศูนย์ เน้นเรื่องการเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี  เมื่อมีเมล็ดพันธุ์ดี เราก็จะได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพได้   อีกทั้งสำหรับการทำข้าวแบบอินทรีย์นี้ จะมี "กลุ่มแปลงใหญ่"บางกลุ่มที่ผลิตแบบอินทรีย์ด้วยตนเอง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ส่งเสริมนวัตกรรมผลิต เกษตรกร "นาแปลงใหญ่"

แต่ศูนย์จะผลิตแบบเมล็ดพันธุ์ เพื่อที่จะจำหน่ายให้เกษตรกร โดยศูนย์จะรับซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ทางศูนย์ ได้ไปส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่บ้านหนองร่อง อ.เมือง จ.ลำปาง   สำหรับเกษตรกร "กลุ่มนาแปลงใหญ่" ที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเขารวมกลุ่มกันจำหน่าย ส่งผลให้มีอำนาจในการต่อรองกับพ่อค้าหรือว่าจะมีการรวมกลุ่มกัน การบริหารจัดการดีขึ้นและเกษตรกรกลุ่มนาแปลง จะได้รับการจดทะเบียนเป็น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

 

อีกทั้งในโครงการกรมการข้าวโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ได้เข้าไปส่งเสริมเกษตรกร  พร้อมสนับสนุนเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆในการผลิต จึงสามารถยกระดับการรวม "กลุ่มแปลงใหญ่" จากเดิมไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ส่งเสริมนวัตกรรมผลิต เกษตรกร "นาแปลงใหญ่"

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม หลังจากผลิตข้าวเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวเรียบร้อยแล้ว ที่เหลือจากผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว นำมาจัดทำเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี และจำหน่ายทางกลุ่ม หลังจากนั้นส่วนที่เหลือสามารถนำเอาข้าวที่เหลือ เอาไปแปรรูปอีกให้เป็นผลิตภัณฑ์สบู่ชมพูได้  อีกทั้ง "กลุ่มนาแปลงใหญ่" มีกิจกรรมที่เด่น มีการรวมตัวกันให้มีความสามัคคี เข้มแข็งของกลุ่ม มีหน่วยงานทั้งภาคี ภาครัฐและภาคเอกชน ที่มาสนับสนุน จึงประสบความสำเร็จระหว่างหน่วยงานผู้สนับสนุนเกษตรกรชาวนาที่น่าภาคภูมิใจ  โดยใช้กระบวนการตลาดและนวัตกรรมการผลิต ได้ผลผลิตข้าวที่จำหน่ายอย่างน่าพึงพอใจ  ส่งผลให้ชาวนายิ้มได้ และมีความสุข กับอาชีพนี้

logoline