ข่าว

พด.เพชรบูรณ์ เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ "ปอเทือง"ส่งขายในตลาดออนไลน์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ เร่งพัฒนากลุ่มเกษตรกร บ้านห้วยมะยม ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลิตเมล็ดพันธุ์"ปอเทือง "สำหรับการปรับปรุงบำรุงดินและจำหน่ายในตลาดออนไลน์

 

 

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ เร่งพัฒนากลุ่มเกษตรกร บ้านห้วยมะยม ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทืองสำหรับการปรับปรุงบำรุงดินและจำหน่ายในตลาดออนไลน์

 

 

นายกองเพชร เรือนทอง หมอดินอาสาประจำตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า บ้านห้วยมะยม หมู่ 6 และ 7 ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ 1,446 ไร่  เกษตรกรมีอาชีพปลูกข้าวเป็นหลัก เดิมมีการปลูกพืชหลังนา เช่น ผัก ยาสูบ และข้าวโพด หรือปลูกข้าวนาปรัง แต่มีปัญหาในเรื่องของภัยแล้ง

 

 

พด.เพชรบูรณ์  เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ "ปอเทือง"ส่งขายในตลาดออนไลน์

 

 

พด.เพชรบูรณ์  เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ "ปอเทือง"ส่งขายในตลาดออนไลน์

 

 

ทางหน่วยงานภาครัฐบาลจึงได้รณรงค์ให้เกษตรกรปลูกพืชน้ำน้อย  โดยสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ได้เข้ามาสนับสนุนในการปลูกปอเทืองเพื่อเป็นพืชทางเลือก สำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย ทนแล้ง สามารถให้ผลผลิต 150-250 กิโลกรัมต่อไร่ สมาชิกกลุ่มปัจจุบันมีจำนวน 18 ราย รวมพื้นที่การปลูกปอเทือง 99 ไร่ ผลผลิตรวมทั้งหมด 25 ตัน สามารถขายเพื่อสร้างรายได้ประมาณ 500,000 บาทต่อปี

 

 

พด.เพชรบูรณ์  เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ "ปอเทือง"ส่งขายในตลาดออนไลน์

 

 

นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยปรับปรุงบำรุงดินและส่งเสริมให้พืชหลักที่ปลูก เช่น ข้าว เจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูง  สถานีพัฒนาที่ดินได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งขั้นตอนของการปลูกปอเทืองให้ได้ผลผลิตดี มีคุณภาพ รวมถึงการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์และการคัดบรรจุ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับเกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่ รวมถึงจำหน่ายให้สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ และบริษัทเอกชนทั่วประเทศ 

 

 

อาทิ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดชลบุรี เป็นต้น โดยการขายผ่านช่องทางไลน์และเฟซบุ๊ก ทำให้ผู้ซื้อสามารถเห็นเมล็ดพันธุ์ปอเทือง เกิดความมั่นใจก่อนการตัดสินใจซื้อ

 

 

ทางด้านนายเศรษฐภัทร์ บุญชู นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ดินในพื้นที่บ้านห้วยมะยม ส่วนใหญ่เป็นชุดดินหล่มสัก เป็นดินตะกอนน้ำพา ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง เนื้อดินร่วนปนทรายแป้ง เมื่อปลูกพืชหลังนาช่วงหน้าแล้ง ดินจะสูญเสียความชื้นได้ง่าย จึงจำเป็นต้องมีแหล่งน้ำสำรอง เพื่อใช้สำหรับการเพาะปลูก หรือเลือกพืชประเภทใช้น้ำน้อย ปลูกเพื่อสร้างรายได้แทน

 

 

 

ดังนั้น สถานีพัฒนาที่ดินจึงได้สนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรได้ปลูกปอเทืองเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่าย ซึ่งเป็นพืชที่ใช้ต้นทุนในการผลิตไม่มากนัก เมื่อเทียบกับยาสูบหรือข้าวโพด โดยมีต้นทุนเฉลี่ย 1,200 บาทต่อไร่ การดูแลและการจัดการง่าย ศัตรูธรรมชาติมีน้อย เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ 5,000-6,000 บาทต่อไร่

 

 

การผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเพื่อจำหน่ายและการขับเคลื่อนกระบวนการกลุ่ม มีเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์คอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด และพัฒนาส่งเสริมการตลาดเพิ่มเติมต่อไป

 

 

นายเศรษฐภัทร์ บุญชู นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดเพชรบูรณ์มีประชาชนกลับมาทำการเกษตรกันเป็นจำนวนมาก

 

 

สิ่งสำคัญสำหรับการทำการเกษตร คือ ต้องเริ่มจากดินที่ดี ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงบำรุงดิน การปลูกปอเทืองจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง และสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อทำจำหน่ายสร้างรายได้อีกด้วย ในปี 2565 สถานีพัฒนาที่ดินจะมีการส่งเสริมในเรื่องของการขยายตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรมากยิ่งขึ้น
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด