ธ.ก.ส. ห่วงผู้สูงอายุ แนะถอนเงินเบี้ยยังชีพผ่าน ATM แทนการมาสาขา
ธ.ก.ส. ห่วงใยผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 วอนงดการติดต่อถอนเงิน ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เคาน์เตอร์สาขา ชี้ควรถอนเงินผ่านตู้ ATM แทน สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตร ATM          ธ.ก.ส. เตรียมประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดจุดนัดหมายให้บริการถึงในพื้นที่
    

             นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)   เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ธ.ก.ส. ได้ให้บริการจ่ายเงินสวัสดิการให้กับหน่วยงานภาครัฐเข้าบัญชีผู้ได้รับการช่วยเหลือโดยตรง เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นต้น ดังนั้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน ธ.ก.ส.

               จึงขอความร่วมมือลูกค้าซึ่งเป็นผู้สูงอายุและถือเป็นกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงมากที่สุด หลีกเลี่ยงการมาติดต่อถอนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เคาน์เตอร์สาขาเพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ หากยัง  ไม่มีความจำเป็นสามารถเก็บเงินดังกล่าวไว้ในบัญชีโดยได้รับดอกเบี้ย หรือสามารถใช้บริการถอนเงินผ่าน      ตู้ ATM หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น การถอนเงินแบบไม่ใช้บัตรผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile รวมถึงการโอนเงินหรือชําระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้ 
                 สำหรับลูกค้าที่ไม่มีบัตร ATM บัตรเดบิต หรือแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile  ธ.ก.ส. สาขาจะแจ้ง นัดหมายวันที่สามารถมาเบิกถอนเงินดังกล่าวเพื่อลดปริมาณผู้มาใช้บริการที่สาขา อีกทั้งประสานกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยประชาสัมพันธ์และนัดหมายเป็นการเฉพาะ เช่น อาจกำหนดจุดบริการในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก พร้อมบริหารจัดการ ตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดความแออัดและป้องกันการแพร่ระบาด
     

           ธ.ก.ส. ห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน อนึ่ง โปรดระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างขอรหัสผ่าน ATM หรือเลขที่บัตรประชาชน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Call Center 02 555 0555