19 มีนาคม 2563 เมื่อเวลา 09.00 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประชุมหารือกับภาคเอกชน เรื่อง พืชทางเลือกที่มีอนาคต (Future crops) กรณี โกโก้

 

 

 

               นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกอาหาร โดยเป็นอันดับ 12 ของโลก แต่เกษตรกรของไทยซึ่งเป็นต้นน้ำในการผลิตอาหาร ยังคงมีฐานะยากจนอยู่ ดังนั้น กระทรวงเกษตร โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีนโยบายให้ส่งเสริมการปลูกพืชที่มีอนาคต โดยเฉพาะการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า เพราะมีตลาดรองรับอยู่แล้ว ทั้งนี้ การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดใด กระทรวงเกษตรจะต้องดูแลให้เกษตรกรมีความเสี่ยงน้อยที่สุด ในเรื่องราคาและการตลาด โดยพืชที่จะส่งเสริมต้องมีการวิเคราะห์โอกาสและปัญหาอย่างรอบด้านแล้วว่าเป็นพืชที่มีอนาคตจริง เกษตรกรของเราจะมีทางเลือกใหม่ในการเพาะปลูกสร้างรายได้ที่แน่นอนมั่นคง

 

 

 

               การประชุมหารือครั้งแรกได้รับข้อมูลจากส่วนราชการหลายหน่วยงานและกลุ่มบริษัทที่ส่งเสริมการปลูกโกโก้ ในระบบเกษตรพันธะสัญญาซึ่งแสดงความมั่นใจที่จะขยายพื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า 4 แสนไร่ในเบื้องต้น เพราะประเทศไทยยังมีความต้องการโกโก้อีกจำนวนมากเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม อาหารเสริม เครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ โดยปี 2562 มีการนำเข้าปีละกว่าสี่หมื่นตัน จึงเป็นพืชอนาคตของไทยอีกชนิดหนึ่งที่สามารถปลูกทดแทนการนำเข้า สามารถปลูกได้เกือบทุกภาค โดยโกโก้เริ่มเก็บผลผลิตได้เมื่ออายุปีครึ่งจนถึง 60 ปี และวันนี้ยังมีผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสถาบันอาหาร ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมฯ และหน่วยงานวิจัยร่วมประชุมหารือที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมอบหมายสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมวลรวบรวมข้อมูลทำรายงานเสนอรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป