22 มกราคม 2563 นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า กยท. ได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยางพารา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางให้สูงขึ้น สามารถดูดซับยางออกจากระบบได้  

 

 

ทั้งนี้โครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง ได้ดำเนินการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องจากเดือน พฤศจิกายน 2562 – เดือน มกราคม 2563 โดยกยท.ได้ตรวจรับรองสิทธิ์ให้เจ้าของสวน และผู้กรีดยาง ซึ่งประกอบด้วยบัตรสีเขียว และบัตรสีชมพู ประมาณร้อยละ 90 ของจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.เหลือเฉพาะเกษตรกรที่ยังมีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น เลขบัญชีไม่ตรง บัญชีไม่มี บัญชีถูกปิดไปแล้ว หรือเกษตรกรบางคนไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด เช่น สวนยางยังไม่ได้กรีด สวนยางโค่นไปแล้ว สวนยางขายไปแล้ว เป็นต้น สำหรับการจ่ายเงินให้เกษตรกรเจ้าของสวน และคนกรีดในโครงการดังกล่าว จนถึงปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว กว่า 6,000 ล้านบาท

 

นอกจากนี้กยท.ยังดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อ จำนวน 3 โครงการ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิต / ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร การผลิต ให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางขั้นปลายน้ำ จากเดิมสนับสนุนดอกเบี้ยในวงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท รัฐบาลได้ขยายวงเงินสินเชื่อ (เพิ่มเติม) 10,000 ล้านบาท

 

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท โดยขยายระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2564 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการรวบรวมยางจากเกษตรกร ซึ่งขยายเวลาเพิ่มอีก 4 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2567) แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2567

 

นายขจรจักษณ์ กล่าวว่า ภาพรวมสถานการณ์ราคายางตั้งแต่ต้นปีปรับสูงขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการกลับเข้ามารับซื้อหลังช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ความคืบหน้าในการทำข้อตกลงการค้า ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ประกอบกับราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น แต่ต้องเฝ้าระวังปัจจัยกดดัน จากสัญญาณตลาดล่วงหน้า (โตเกียว สิงคโปร์ และเซี่ยงไฮ้) ที่อยู่ในช่วงหดตัวลง อีกทั้งช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังมาถึงซึ่งเป็นวันหยุดยาวในประเทศจีน อาจส่งผลให้ราคายางปรับตัวลงเล็กน้อย