ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า มทร.อีสาน ได้ดำเนินการโครงการจัดตั้งสถาบันอุตสาหกรรมการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน ทั้งสายช่างและวิศวกร ซึ่งอุตสาหกรรมอากาศยานนับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศไทยที่น่าจับตามอง 

 

          โดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของ มทร.อีสาน และมีสนามบินซึ่งมีเที่ยวบินเดินทางไปยังหลายๆ จังหวัดทั่วประเทศ มทร.อีสาน ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นต่อภาคธุรกิจและประชาชน โดยการพัฒนาบุคลากรสถาบันอุตสาหกรรมการบิน แห่ง มทร.อีสาน ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ด้านอากาศยาน

 

โพลชี้ชาวโคราช 97% ต้องการให้เปิดสนามบิน

 

        อาทิเช่น การอบรมมาตรฐานEASA PART66 ณ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี การอบรมด้านอากาศยาน บริษัทThai Flight Trainingณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และเยี่ยมชมฝ่ายช่างการบินไทยที่สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น 


 

โพลชี้ชาวโคราช 97% ต้องการให้เปิดสนามบิน

         ฉะนั้นอุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมที่นับเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยหลักสูตรของอุตสาหกรรมการบิน แห่ง มทร.อีสาน มีเครื่องมือในการจัดการเรียนสอนที่ครบครัน ซึ่งผู้จบการศึกษาสามารถสร้างอาชีพให้กับตนเอง หรือสร้างธุรกิจใหม่ ให้คนในชุมชนและจังหวัดใกล้เคียงได้อยู่ใกล้บ้าน มีอาชีพที่มั่นคง 

 

 

โพลชี้ชาวโคราช 97% ต้องการให้เปิดสนามบิน

       ทั้งนี้ผลการสำรวจของ มทร.อีสาน โพล โดยศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ยังได้จัดทำผลสำรวจความพึงพอใจ ในหัวข้อ“การกลับมาของสายการบินพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา”พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 97 ต้องการให้ท่าอากาศยานนครราชสีมาเปิดบริการอีกครั้ง ซึ่งเป็นทิศทางที่ดีที่คนในจังหวัดนครราชสีมาเห็นด้วยขนาดนี้

 

 

โพลชี้ชาวโคราช 97% ต้องการให้เปิดสนามบิน

        เนื่องจากจะทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาเติบโตในภาคการคมนาคม มีการจับจ่ายใช้สอย เกิดเม็ดเงินสะพัดในโคราชหลายร้อยล้านบาท เกิดการสร้างอาชีพ คนโคราชก็มีรายได้มากขึ้นตามไปด้วย


     

   

 

         โดยผลสำรวจจากประชาชนยังพบว่า มีความต้องการให้มีเที่ยวบินสู่เมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศ เช่น จ.เชียงใหม่ ร้อยละ 35 และ จ.ภูเก็ต ร้อยละ 31 หมายความว่า โคราชจะกลายเป็นหัวเมืองหลักของภาคอีสาน ซึ่งเชื่อมโยงกับหัวเมืองภาคเหนือ และภาคใต้ ในส่วนเที่ยวบินต่างประเทศผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าควรมีเที่ยวบินไปยังประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ 25 สิงคโปร์ ร้อยละ 18 และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร้อยละ 14

 

 

โพลชี้ชาวโคราช 97% ต้องการให้เปิดสนามบิน

          ในส่วนความต้องการระบบขนส่งสู่ท่าอากาศยาน ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 62 รองลงมาคือ รถตู้ของห้างสรรพสินค้าในตัวเมืองที่อำนวยความสะดวกในการรับ-ส่งผู้โดยสาร ไป-กลับท่าอากาศยาน ร้อยละ 18 และการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ ร้อยละ 11 ตามลำดับ ในส่วนช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการซื้อตั๋วทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ของสายการบิน ร้อยละ 48 รองลงมาคือ แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ร้อยละ 33 และช่องทางการจำหน่ายที่เคาท์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 14 เป็นต้น

 

 

โพลชี้ชาวโคราช 97% ต้องการให้เปิดสนามบิน

 

โพลชี้ชาวโคราช 97% ต้องการให้เปิดสนามบิน

          ผู้สนใจศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน หลักสูตรที่เปิดสอน คือ 1.ภาคพื้นดิน ซึ่งจะมีหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน ระดับ ป.ตรี เนื้อหาหลักสูตรอ้างอิงตามมาตรฐานEASAเรียน 4 ปี (เปิดแล้วในปี 2562),หลักสูตรช่างอากาศยานระดับ ปวส. เรียน 2 ปี (เปิดปี 2564) หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินระดับ ป.ตรี เรียน 4 ปี (เปิดปี 2563) และ 2.ภาคอากาศ หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (เปิดปี 2564) และแอร์โฮสเตส (เปิดปี 2564) ภายใต้การเรียนการสอนของ สถาบันอุตสาหกรรมการบินแห่ง มทร.อีสาน ผู้สนใจศึกษาต่อได้ที่www.rmuti.ac.thโทรศัพท์ 044–233000 ต่อ 2730-5 หรือFacebook :สถาบันอุตสาหกรรมการบิน แห่ง มทร.อีสาน นครราชสีมา ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย