3 พฤศจิกายน 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามแนวนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา  

 

ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นเร่งด่วนที่กระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะการส่งเสริมและคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อปกป้องความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยและต่อยอดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

 

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยนายวีรศักดิ์ เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักที่รัฐบาลให้ความสำคัญและถูกกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งเมื่อครั้งมารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

 

ตนได้มอบนโยบายให้แก่กรมฯ ไว้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรให้มีประสิทธิภาพ 2) การส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและนอกประเทศที่เป็นตลาดส่งออกของไทย เช่น สปป.ลาว กัมพูชา จีน พม่า เป็นต้น

 

3) การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งออฟไลน์/ออนไลน์ 4) การส่งเสริมการจดสิทธิบัตรและนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า 5) การส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อย่างครบวงจร และ 6) การจัดทำแผนงานหรือโครงการที่มีนวัตกรรมใหม่

 

นายวีรศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับรายงานจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่า การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ มีความคืบหน้าและเห็นผลเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยเฉพาะในด้านการจัดระเบียบตัวแทนลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เตรียมนำเทคโนโลยี QR Code มาประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบการเป็นตัวแทน

 

โดยพนักงานสอบสวนและประชาชนทั่วไปสามารถใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน สแกน QR Code ที่บัตรตัวแทน เพื่อตรวจสอบข้อมูลของตัวแทนลิขสิทธิ์ ซึ่งจะต้องได้รับการอบรมหรือผ่านการทดสอบกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว

 

ทั้งนี้กรมฯอยู่ระหว่างปรับแก้ระเบียบเรื่องการแจ้งข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 เพื่อให้เป็นการรวบรวมฐานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวแทนรับมอบอำนาจในการดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์อย่างมีระบบ ตลอดจนสามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 

รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ และเป็นฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในการสืบค้นและตรวจสอบเอกสารการมอบอำนาจในการดำเนินคดี รวมทั้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนปีใหม่

 

นายวีรศักดิ์ กล่าวว่า ในส่วนนโยบายด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ล่าสุดได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขยายช่องทางการตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) ร่วมกับบริษัท ทเวนตี้โฟร์ช้อปปิ้ง จำกัด ในเครือบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดของการจำหน่ายสินค้า GI และสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยนำสินค้า GI ไทยมาขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีศักยภาพ ทำให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นและผู้บริโภคเองก็สามารถเลือกซื้อสินค้า GI 


โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงแหล่งผลิตได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการสั่งซื้อแบบ Pre-order และสามารถเลือกรับสินค้าได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นสาขาใกล้บ้าน ทั้งนี้ หากได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี สินค้าจะถูกนำไปจำหน่ายในเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาที่เน้นกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้ รวมทั้งจะนำไปพิจารณาเพื่อเปิดตลาดการขายออนไลน์ในประเทศจีน โดยคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ประกอบการ GI ไทยที่มีความพร้อมที่จะขยายตลาดต่อไปในอนาคตอีกด้วย