นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นัดประชุมหารือกับหน่วยงานพันธมิตรเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งทุน โดยนำกิจการมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ และให้เริ่มนำร่องในกลุ่มธุรกิจ Food Truck ซึ่งผลจากการประชุมนับว่าเป็นที่น่าพอใจ โดยแต่ละหน่วยงานพร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริม ดังนี้

 

          ธนาคารออมสินมีโครงการสนับสนุนผู้ประกอบ SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนและมีวิธีการพิจารณาให้สินเชื่อแบบ End to end process ตั้งแต่กระบวนการพิจารณาให้สินเชื่อ โดยพิจารณาจากการประเมินมูลค่ากิจการ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ ที่จะสามารถนำเงินมาชำระหนี้คืนได้ และกระบวนการสุดท้ายคือ การบังคับหลักประกัน กรณีลูกค้าขอสินเชื่อแล้วไม่สามารถชำระคืนได้ โดยจะต้องมีขบวนการที่มารับช่วงต่อ ในการรับซื้อหลักประกันเพื่อนำเงินมาชำระหนี้คืนได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ สอดคล้องกับแนวคิดในการนำกิจการฟู้ดทรัคมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ เนื่องจากตอบโจทย์ทุกข้อในการพิจารณาให้สินเชื่อ ตั้งแต่กระบวนการพิจารณาประเมินราคาให้สินเชื่อ

 

          กิจการฟู้ดทรัคมีราคารถยนต์และอุปกรณ์ที่สามารถประเมินมูลค่าได้อย่างชัดเจน การประกอบธุรกิจฟู้ดทรัคมีมาตรฐาน ทันสมัยตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และหากเกิดความผิดพลาดในการประกอบธุรกิจจนต้องบังคับหลักประกัน ก็มีผู้ประกอบการรถฟู้ดทรัครับซื้อรถและอุปกรณ์ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของธนาคาร ส่งผลให้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคารสามารถทำได้ง่าย สะดวก เป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากยิ่งขึ้น และคาดว่าโครงการนี้จะเดินหน้าในต้นปีหน้า

 

          องค์กรเครือข่ายฟู้ดทรัค แหล่งรวมกลุ่มของผู้ประกอบการฟู้ดทรัค กว่า 700 ราย ยินดีที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยนำกิจการ Food Truck มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันองค์กรได้ดำเนินการพัฒนามาตรฐานฟู้ดทรัคอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยสนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการรายใหม่และเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ ในทุกด้าน เป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการฟู้ดทรัคแข็งแรง มีมาตรฐาน สะดวก สะอาด ปลอดภัย และที่สำคัญต้องถูกกฎหมาย พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตได้รวดเร็ว และพร้อมที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคไทย        

 

          บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) มีความพร้อมในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการภายใต้แนวคิด “เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย” โดยสนับสนุนสถานที่ในการจอดรถฟู้ดทรัคในสถานีน้ำมันพีทีฟรี ในระยะแรกและพร้อมขยายระยะออกไปได้อีก 6 เดือน พร้อมช่วยธุรกิจวิเคราะห์สถานที่ หรือ Location ที่เหมาะสมในการจอดขายให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และประเภทสินค้า ซึ่งจะทำให้กิจการฟู้ดทรัคสามารถสร้างยอดขายได้มากที่สุดอีกด้วย

 

          บริษัท พลัส 99 จำกัด ผู้แทนจำหน่ายและรับซื้อรถยนต์ยี่ห้อซูซูกิ ซึ่งเป็นที่นิยมในการนำมาใช้เป็นรถ Food Truck พร้อมให้การสนับสนุน และรับช่วงต่อในการรับซื้อรถยนต์หากมีการบังคับหลักประกัน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บริษัท เบทาโกร จำกัด มีความยินดีให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในทุกมิติ

 

          “การประชุมครั้งนี้ ทุกหน่วยงานล้วนสนับสนุนให้ธุรกิจ Food Truck สามารถนำกิจการมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ และในอนาคตเห็นควรขยายไปยังธุรกิจอื่นๆ ด้วย เป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ธุรกิจ SME มีที่ยืน ไม่ถูกมองข้าม หากธนาคารพาณิชย์เบอร์ต้นๆ ของประเทศอย่างธนาคารออมสิน ยอมรับ และ เปิดโอกาสให้ธุรกิจฟู้ดทรัค สามารถนำกิจการมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ คาดว่าธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินอื่นๆ ก็จะยินดีให้การยอมรับด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งนอกจากผู้ประกอบการจะได้รับโอกาสในการเพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจการและขยายธุรกิจได้แล้ว ผลประโยชน์สูงสุดจะไปตกที่ระบบเศรษฐกิจของไทย ในภาพรวมที่จะเติบโต ขยายตัว มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น” นายวีรศักดิ์ กล่าว