เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 62 - นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ กำหนดจัดสัมมนาระดมความเห็นเรื่อง “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป” ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยการสัมมนาระดมความเห็นครั้งนี้เปิดให้ทุกภาคส่วนที่สนใจเข้าร่วม ทั้งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และภาคประชาสังคม รวมทั้งได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านต่างๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการฟื้นการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู ซึ่งกรมฯ จะนำข้อมูลและความเห็นที่ได้จากการสัมมนา รวบรวมเสนอระดับนโยบายเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องนี้ต่อไป

 

          นางอรมน กล่าวอีกว่า อียูถือเป็นตลาดใหญ่ ครอบคลุม 28 ประเทศในทวีปยุโรป รวมกันแล้วมีประชากรกว่า 500 ล้านคน เป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ 4 และนักลงทุนอันดับ 2 ของไทย ในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาได้กล่าวถึงการฟื้นการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู ซึ่งหยุดชะงักไปตั้งแต่ปี 2557 เพื่อขยายโอกาสและตลาดการค้าให้กับภาคธุรกิจของไทย โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนและความไม่แน่นอนทางการค้า และประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของไทยหลายประเทศ เช่น เวียดนาม สิงคโปร์ ต่างมีเอฟทีเอกับอียูแล้ว ส่วนอินโดนีเซียอยู่ระหว่างการเจรจา สำหรับมาเลเซียและฟิลิปปินส์มีแผนจะฟื้นการเจรจา ขณะเดียวกัน เอฟทีเอที่อียูทำกับหลายประเทศ เป็น เอฟทีเอที่มีมาตรฐานสูง รวมประเด็นการค้าใหม่ๆ เช่น จัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งแวดล้อม และแรงงาน เป็นต้น

 

          อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวต่อไปว่า ดังนั้น การแสดงความเห็นของทุกภาคส่วนในการสัมมนาครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรวบรวมข้อมูลเสนอต่อระดับนโยบายประกอบการพิจารณา เพื่อให้การพิจารณาฟื้นการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู เป็นไปอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ กรมฯ ยังมีแผนที่จะจัดสัมมนาระดมความเห็นเรื่องการฟื้นการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียูในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศในเดือนตุลาคมด้วย