ข่าว

กยท.เสริมแกร่งชาวสวนดันแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

กยท.เสริมแกร่งชาวสวนหนุนศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน ดันแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางใช้ในประเทศ-ส่งออก 

 

13 กันยายน 2562 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการเปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางภายในประเทศ เป็นการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกรชาวสวนยาง  

 

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง นำวัตถุดิบยางพารามาพัฒนาต่อยอดการผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น ตามแผนยุทธศาสตร์ของการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งส่งผลดีต่อเกษตรกรที่ทำสวนยาง ให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในครอบครัว ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

 

ในปัจจุบันแนวโน้มตลาดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยเด็ก และกลุ่มผู้รักและใส่ใจสุขภาพ ที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์แปรรูปยาง ได้แก่ หมอนยางพารา เบาะรองนั่งหรือที่นอนเพื่อสุขภาพ แผ่นปูพื้นยางรองรับแรงกระแทก เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐที่พร้อมจะส่งเสริม สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางใช้ในประเทศ เพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

 

กยท.เสริมแกร่งชาวสวนดันแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง

 

กยท.มุ่งให้ความสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูปวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบตลาด การประกอบธุรกิจ ควบคู่กับส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางเพื่อการใช้ภายในประเทศ และส่งออก เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง การผลิต การค้า และการลงทุนด้านนวัตกรรม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ดีต่อสังคม

 

นายสุขทัศน์ ต่างวิริยะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กล่าวว่า การประชุมสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางภายในประเทศ ภายใต้แนวคิด“ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางแนวคิดใหม่ สร้างการใช้สินค้ายางสู่สังคม” จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่ายาง และการนำยางพาราไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยรัฐมีนโยบายผลักดันการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น นำไปสู่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง และประชาชนทั่วไป ในการพัฒนาให้เกิดการใช้ยางพาราตามยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราทั้งระบบอย่างยั่งยืน

 

กยท.เสริมแกร่งชาวสวนดันแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง

 

สำหรับกิจกรรมในโครงการฯ ประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการด้านยางพารา โดยมีการบรรยายในเรื่องแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการใช้ยางพารา การนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยางพารา โดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

 

ขณะเกียวกันยังมีการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยาง การยางแห่งประเทศไทยระดับประเทศ ประจำปี 62 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง/ไม้ยางพาราและเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการยางพาราแสดงออกทาง ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม โดยนำผลงานที่ชนะเลิศระดับเขต ทั้ง 7 เขตของ กยท. มานำเสนอผลงานอีกครั้งเพื่อคัดเลือกผู้ชนะในระดับประเทศ โดยแบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ ประเภทผลิตภัณฑ์ยางพาราอัตลักษณ์ ในหัวข้อ “หมอนยางพื้นถิ่น (Local Premium)” ได้แก่ ผลงานหมอนฟ้าครามเพื่อสุขภาพ เจ้าของผลงาน คือ 

 

กยท.เสริมแกร่งชาวสวนดันแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง

 

นางสาวกัญญารัตน์ พรมมานอก จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรางวัลชนะเลิศ ประเภทเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราสร้างสรรค์ ได้แก่ ผลงานเก้าอี้สำหรับออกกำลังกายอย่างง่าย เจ้าของผลงาน คือ นายพนาดร ผลัดสุวรรณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยนอกเหนือจากรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมแล้ว กยท. ได้มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

 

ทั้งนี้ได้แก่ รางวัลสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่น และรางวัลกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่น ประจำปี 2561/2562 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล คือ รางวัลประเภทสหกรณ์ฯ ได้แก่ สหกรณ์ฯ ดีเด่นระยะเริ่มต้น คือ สหกรณ์กองทุนสวนยางวังยางทอง จำกัด จ. สตูล สหกรณ์ฯ ดีเด่นระยะพัฒนา คือ สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราทองผาภูมิ จำกัด จ. กาญจนบุรี

 

กยท.เสริมแกร่งชาวสวนดันแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง

 

สหกรณ์ฯ ดีเด่นระยะก้าวหน้า คือ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด จ. ตรัง และ สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด จ. กำแพงเพชร รางวัลประเภทกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรฯ ดีเด่นระยะเริ่มต้น คือ กลุ่มเกษตรกร กยท. ทำสวนยางบ้านสูบ จ. เลย กลุ่มเกษตรกรฯ ดีเด่นระยะพัฒนา คือ กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราสามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มเกษตรกรฯ ดีเด่นระยะก้าวหน้า คือ กลุ่มเกษตรกรฐานเกษตรยางพารา จ. บุรีรัมย์ และรางวัลสถาบันเกษตรกรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีเด่น คือ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านถ้ำทะลุ จ. ยะลา

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง