31 ส.ค.62-โรงแรมสเตย์แอดนิมมาน ตัวแทน 7 พรรคฝ่ายค้าน ร่วมรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางกลุ่มผู้ประกอบการฯได้สะท้อนปัญหาหมอกควัญ PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ 8 จังหวัดอย่างมาก

 

 

          โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ชาวเชียงใหม่จึงยังอยู่กับปัญหาหมอกควันทุกปี และกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ติดลบต่อการท่องเที่ยว เดือนที่ผ่านจากสถิติพบว่านักท่องเที่ยวลดลงเรื่อยๆ ในแต่ละเดือนมีเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวหายไปเดือนละประมาณ 1000 ล้านบาท ประกอบกับปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่าก็ยิ่งทำให้ต้นทุนในการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหลักสูงขึ้นจนปรับแผนการท่องเที่ยวจนทำให้การท่องเที่ยวซบเซา