นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมติดตาม ขับเคลื่อนและรายงานผลการปฏิรูปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการท่องเที่ยว หวังสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาคีที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน 

            9 กรกฎาคม 2562  นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมติดตาม ขับเคลื่อนและรายงานผลการปฏิรูปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการท่องเที่ยว ตามรัฐธรรมนูญ ม. 270 โดยเน้นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย  ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมท่องเที่ยวทุกมิติ โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคีที่เกี่ยวข้องรวมถึงอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศอีกด้วยนาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร