ข่าว

ทดลองเปิดแล้วด่านศุลกากรสะเดา -บูกิตกายูฮิตัม 24 ชั่วโมง

ทดลองเปิดแล้วด่านศุลกากรสะเดา -บูกิตกายูฮิตัม 24 ชั่วโมง

  
          ทดลองเปิดแล้วด่านศุลกากรสะเดา -บูกิตกายูฮิตัม ขยายเวลาทำการเป็น 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้า ย่นระยะเวลาในการขนส่ง โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่เน่าเสียง่าย

ทดลองเปิดแล้วด่านศุลกากรสะเดา -บูกิตกายูฮิตัม 24 ชั่วโมง       นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร

 

                นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรได้มอบหมายให้นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร นายประโยชน์ พูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 และนายศิริพงษ์ วุฑฒินันท์ นายด่านศุลกากรสะเดา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการในการทดลองเปิดด่านศุลกากรสะเดา -บูกิตกายูฮิตัม ให้ทำการตลอด 24 ชั่วโมง จากเดิมเปิดเวลา 05.00 น. และปิดเวลา 23.00 น. (เวลาท้องถิ่นไทย) สำหรับการขยายเวลาทำการเป็น 24 ชั่วโมงจะมีระยะเวลาทดลอง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17มิถุนายน -16 กันยายน 2562 และจะครอบคลุมเฉพาะการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ และประเภทรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถพ่วง โดยจำกัดจำนวนคนบนรถเพียง 2 คน คือ คนขับรถและผู้ช่วยคนขับรถ

ทดลองเปิดแล้วด่านศุลกากรสะเดา -บูกิตกายูฮิตัม 24 ชั่วโมง
              ทั้งนี้ตามมติ ครม. ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาทำการจุดผ่านแดนถาวรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สำหรับกรณีการขนส่งสินค้า เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
ซึ่งการขยายเวลาทำการของด่านศุลกากรสะเดา –บูกิตกายูฮิตัม จะส่งผลให้ปริมาณการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนขยายตัว เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนได้ตลอด 24 ชั่วโมงและทำให้ผู้ประกอบการสามารถส่งสินค้าไปยังปลายทางได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่เน่าเสียง่าย นอกจากนี้ สินค้าที่ขนส่งผ่านด่านสะเดาไม่เพียงแต่เป็นสินค้าที่ส่งไปยังมาเลเซีย แต่ส่วนใหญ่ถูกส่งไปยังท่าเรือปีนัง เพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่สามทั้งในและนอกภูมิภาค การย่นระยะเวลาในการขนส่งย่อมช่วยลด ต้นทุนของผู้ประกอบการ ทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการและความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติด้วย สำหรับประชาชนในพื้นที่ก็สามารถขยายช่วงเวลาในการประกอบธุรกิจหรือประเภทกิจการ ออกไปให้ครอบคลุมในหลาย ๆ ด้าน

ทดลองเปิดแล้วด่านศุลกากรสะเดา -บูกิตกายูฮิตัม 24 ชั่วโมง

             อาทิการบริการ การซ่อมบำรุงยานยนต์ทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ และมีรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่น นอกจากนี้หากมองเศรษฐกิจภาพรวม เศรษฐกิจภาคใต้ของไทยจะได้รับ การทดลองขยายเวลาทำการของด่านศุลกากรสะเดา -บูกิตกายูฮิตัมเป็น ๒๔ ชั่วโมง เนื่องจากสามารถส่งออกสินค้าไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ รวมทั้งสินค้าประเทศที่สามได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องประสบปัญหาการจราจรคับคั่งเช่นในปัจจุบัน
                นอกจากนี้ การเปิดด่านศุลกากรสะเดาฯ ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมจากการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 และสะท้อนถึงความร่วมมืออย่างจริงจังเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดน ภาคใต้ของไทยและรัฐทางภาคเหนือของมาเลเซีย เพื่อให้เกิดความเจริญ ความสงบสุขและเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยด้วย ยังถือเป็นครั้งแรกในความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในการอำนวยความสะดวกแก่การขนส่งข้ามพรมแดน แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย โดยจะกลายเป็นต้นแบบในการพัฒนาความเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ต่อไป

                 สำหรับด่านด่านศุลกากรสะเดา -บูกิตกายูฮิตัม เป็นหนึ่งใน 10 ด่านศุลกากรชายแดนไทย –มาเลเซียที่สำคัญ เมื่อปี 2561 การค้าชายแดนไทย -มาเลเซียมีมูลค่า 571,927.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.85 ของ มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) โดยด่านศุลกากรสะเดาเป็นด่านที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดในบรรดาด่านศุลกากรชายแดนไทย - มาเลเซียทั้งหมด ในปี 2561 มีมูลค่าการค้าทั้งสิ้น 376.892.26 ล้านบาท (ส่งออก 172,317.30 ล้านบาท และนำเข้า 204,574.97 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 65.89 ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย -มาเลเซีย และร้อยละ 33.51 ของมูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จำนวนรถบรรทุกสินค้าเข้า-ออก 456,770 คัน จำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารเข้า-ออก 475,732 คัน และจำนวนนักท่องเที่ยวเข้า-ออก 5,064,564 คน

                 สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยที่ผ่านด่านสะเดา ได้แก่ ยางธรรมชาติ เครื่องประมวลผลข้อมูล ส่วนประกอบเครื่องจักร เครื่องสันดาปภายใน และสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องประมวลผลข้อมูล อุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึกเสียง ส่วนประกอบเครื่องจักร เครื่องยนต์สันดาป


                 ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว จะอยู่ภายใต้การติดตามและประเมินผลของสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ได้แต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานยุทธศาสตร์ความมั่นคง กิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สำนักงานประสานงานชายแดนไทย – มาเลเซีย กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานจังหวัดสงขลา

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม