ทีโอที ร่วมมือ กองทัพเรือ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ท่าอากาศยานอู่ตะเภาสู่ศูนย์กลางการขนส่ง 
ทางอากาศภาคตะวันออกในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 
 

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ทีโอที ร่วมมือ กองทัพเรือ   ลงนามความร่วมมือการให้บริการ Digital Infrastructure และ Digital Service ภายในท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ ทั้ง 2 หน่วยงานร่วมงานจำนวนมาก การร่วมเป็นพันธมิตรครั้งนี้มีเพื่อรองรับภารกิจด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจในการขับเคลื่อนประเทศไทยโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อร่วมพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในภาคตะวันออกที่ได้มาตรฐานสากลตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนโยบายพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
 
                  ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า ทีโอที มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและต้องขอขอบคุณ กองทัพเรือ โดยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ที่ได้ให้ความสำคัญให้มีความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นอีกก้าวสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศและสร้างเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตระยะยาว ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ Digital Economy ของประเทศไทย โดยการนำศักยภาพของทั้งการท่าอากาศยานอู่ตะเภาซึ่งเป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ และ ทีโอที ซึ่งเป็นผู้นำบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม Digital Infrastructure อาทิ บริการท่อร้อยสาย บริการเสาโทรคมนาคม และบริการ Digital Service ที่มีความมั่นคงปลอดภัย อาทิ บริการ Cloud Business Service ในรูปแบบ Software as a Service / Infrastructure as a Service บริการความปลอดภัยของเครือข่ายและบริการให้ความปลอดภัยของระบบ Cyber Security บริการ Digital Solution เป็นต้น เพื่อสนับสนุนภารกิจของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และรองรับกลุ่มธุรกิจทุกประเภทภายใน     ท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเทคโนโลยี 5G มาทดสอบการใช้ในบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานฯ เพื่อเตรียมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC  
 
                ด้าน พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กล่าวว่า ตามแผนพัฒนาของการท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ ECC ของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 รองจากสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง และรวมถึงเป็นศูนย์นิคมอุสาหกรรมการบิน และศูนย์ซ่อมอากาศยาน โดยเป็นพื้นที่สำคัญในด้านการคมนาคมที่เชื่อมต่อได้ ทั้งทางบกและทางอากาศที่สำคัญแห่งใหม่ของประเทศ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จาก ทีโอที จะเป็นการสนับสนุนภารกิจของการท่าอากาศยานอู่ตะเภาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
        
  

       สำหรับความร่วมมือในส่วนของ ทีโอที จะดำเนินการติดตั้งท่อร้อยสาย และเสา (Smart Pole) บริเวณพื้นที่การท่าอากาศยานอู่ตะเภา รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทดสอบเทคโนโลยี 5G เพื่อให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคม 5G ร่วมทดสอบการให้บริการแก่หน่วยงานของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ผู้ประกอบการและประชาชนผู้ใช้บริการภายในอาคาร  และในอนาคตเมื่อการทดสอบเทคโนโลยี 5G ประสบความสำเร็จ ทีโอที มีแผนที่จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคม 5G ให้บริการภายในสนามบินอู่ตะเภาต่อไป