สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ฝ่าย MICE Intelligence และนวัตกรรม (MICE Intelligence and Innovation) เปิดตัวนวัตกรรม ฐานข้อมูลไมซ์ (MICE Intelligence & Resource Centre) ให้บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ นักศึกษาและประชาชน ผ่านเว็บไซต์  www.businesseventsthailand.com ของทีเส็บ

นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการ MICE Intelligence และนวัตกรรม กล่าวว่า “นวัตกรรม ฐานข้อมูลไมซ์ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทย ในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไมซ์เข้าถึงพลังข้อมูลและนำไปใช้วางแผนทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทีเส็บดึงการใช้ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligence) ผสานการวิเคราะห์ (Data Analytics) ภายใต้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของธุรกิจไมซ์ สร้างนวัตกรรม ฐานข้อมูลไมซ์ และพร้อมร่วมมือผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด เพื่อนำนวัตกรรมและข้อมูลดังกล่าวมาใช้ยกระดับขีดความสามารถแข่งขันอุตสาหกรรมไมซ์ไทย”

นางจารุวรรณ กล่าวเสริมว่า “นวัตกรรม ฐานข้อมูลไมซ์ ยังสะท้อนบทบาทของทีเส็บในฐานะ “ผู้นำทางความคิด” ภายใต้แบรนด์ใหม่ Thailand Redefine Your Business Events ผู้ร่วมแรง ผู้ร่วมสร้าง ผู้ร่วมมือ ผู้ร่วมคิด ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย พร้อมให้บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ นักศึกษาและประชาชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ด้วยพลังข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สร้างเศรษฐกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน ในฐานะ 1 ใน 16 โครงการ ของแผนการพัฒนาธุรกิจไมซ์ด้วยนวัตกรรมและข้อมูลตลอดระยะ 3 ปี (2562-2564)”

ในการพัฒนานวัตกรรม ฐานข้อมูลไมซ์ ดังกล่าว ทีเส็บ ฝ่าย MICE Intelligence และนวัตกรรม ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญระดับโลกด้านข้อมูล อาทิ ธนาคารโลก (World Bank) สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (PATA) บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัย วิเคราะห์การตลาด Frost & Sullivan และบริษัทจัดการข้อมูลอัจฉริยะ Meltwater Singapore

โดยผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจไมซ์ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ ด้วยนวัตกรรม ฐานข้อมูลไมซ์ ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลเชิงลึกในธุรกิจไมซ์ การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว

ข้อมูลครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ข้อมูลเชิงลึกและแนวโน้มที่ครอบคลุม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย (Thailand’s 10 S-Curve industries) ได้แก่  อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Future Automotive) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Device) อุตสาหกรรมการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ( Health Tourism) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food Processing) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Integrated Medical Service) ข้อมูลดังกล่าวเสริมสร้างและขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจไมซ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลาดไมซ์เพื่อตอบรับยุคดิจิตอล

ศูนย์ข้อมูล แหล่งเรียนรู้ออนไลน์รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไมซ์ พร้อมงานศึกษาวิจัยมากมายเกี่ยวกับอุตกรรมไมซ์สำหรับเลือกอ่านและดาวน์โหลด พร้อมฟังก์ชั่นการค้นหาแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ เช่น หมวดธุรกิจ หมวดเศรษฐศาสตร์ หมวดภาวะการเป็นผู้นำ หมวดการจัดการ หมวดการสร้างความยั่งยืน และหมวดเทคโนโลยี

เครื่องมือสนับสนุนธุรกิจไมซ์ ซอฟต์แวร์ช่วยด้านการจัดการและวางแผนงานอีเวนท์ ที่นำเสนอแนวความคิดทั้งก่อนและหลังจบงาน มุ่งตอบโจทย์ตลาดไมซ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลง พร้อมแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้จัดงานและผู้ร่วมงานไมซ์ติดต่อกันง่ายขึ้น  เครื่องมือวิเคราะห์งานอีเวนท์ เครื่องมือจับคู่ธุรกิจ แบบสำรวจ เครื่องมือลงทะเบียนอีเวนท์ และเครื่องมือการชำระค่าลงทะเบียน
 

นอกจากนี้ นวัตกรรม ฐานข้อมูลไมซ์ ยังประกอบด้วยเครื่องมือประเมินการบริหารจัดการงานด้วยตนเองที่ช่วยให้ผู้จัดงานอีเวนท์สามารถวิเคราะห์โอกาสในการจัดอีเวนท์ต่างๆ ความพร้อมในการจัดการ รวมทั้งเครื่องมือวิเคราะห์ด้านการเงินเพื่อคำนวณผลกำไรในการจัดงาน การคำนวณผลตอบแทนในการลงุทน และเครื่องมือวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เพื่อใช้คำนวณค่าใช้จ่ายและยอดที่ต้องทำให้ถึงเป้าเพื่อให้คุ้มทุนในการจัดงาน

ข้อมูลเบื้องต้น ทีเส็บ
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เป็นหน่วยงานรัฐที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจและได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานเชิงธุรกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก หรือ การจัดงานไมซ์(การจัดประชุมองค์กร การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ) ทีเส็บก่อตั้งในปีพ.ศ. 2547 ได้พัฒนาบทบาทในการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นผู้ร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจ ร่วมแรงเพื่อพัฒนาแนวทางสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ ร่วมมือเพื่อพัฒนาบรรยากาศที่เอื้อต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมไมซ์ และร่วมคิดในการสร้างสรรค์พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยแนวความคิดใหม่ๆ หรือนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ประสบความสำเร็จในการจัดงานไมซ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
นาย จักรพงศ์ พงศ์เวชรักษ์ 
ผู้จัดการ ส่วนงานการตลาด 
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
อีเมล: [email protected] 
โทร: 66 2 694 6000 ต่อ 6089
สื่อมวลชน กรุณาติดต่อ: 
สิริมา เอี่ยมตะโก  ตัวแทนฝ่ายการตลาดทีเส็บ โทร:  66 92 843 8452

อีเมล: [email protected]