ระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ต้องการสร้างเยาวชนของไทยที่มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งมีส่วนร่วมสำคัญในการเสียสละและสร้างประโยชน์ให้สังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการลูกเสือ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวมเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ในการส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม โดยร่วมกันช่วยสอดส่องดูแลภัยอันตราย เฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ และสถาบัน

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งเป้าว่าจะมีเยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่เป็นลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังหรือสอดส่องพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรมในการใช้ไอซีที เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 แสนคนทั่วประเทศ