เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน น.ส.จันทร์สุดา รักษ์พลเมือง รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า ในการเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีนานาชาติ (The 11th Osaka International Music Competition) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2553 ณ ทากาสึกิ เกรได เธียเตอร์ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทยได้ส่ง นายอมฤต หมื่นสีทา นักศึกษาปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร บัณฑิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเป็นนักเรียนในความดูแลของมูลนิธิดุริยประณีต (ควบคุมโดยครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปี พ.ศ.2536) เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันด้วยเครื่องดนตรี “จะเข้” ซึ่งได้รับการคัดเลือกระดับประเทศ โดยมีนายวุฒิพงษ์ แก่นโพธิ์ นายวทัญญู พิมพ์แสนนิล เข้าร่วมบรรเลงด้วย และนายนรุตม์ โล้กูลประกิจ เป็นผู้ประสานงาน

 น.ส.จันทร์สุดา กล่าวอีกว่า ผลการแข่งขันปรากฏว่า นายอมฤตได้รับประกาศนียบัตรและเหรียญเงิน ประเภทดนตรีพื้นบ้าน (Folk Instrument) โดยเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน ประเภทเครื่องดนตรีพื้นบ้าน (จะเข้) คือ เพลง “เชิดนอก” ซึ่งเป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ประกอบในการแสดงโขนตอนจับนาง เช่น หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา และหนุมานจับนางเบญกาย รวมทั้งยังใช้เป็นเพลงเดี่ยวอวดฝีมือของเครื่องดนตรีประเภทปี่พาทย์ เช่น ปี่ใน และระนาดเอก ภายหลังได้นำมาเรียบเรียงทางบรรเลงและคิดค้นเทคนิคสำหรับการเดี่ยวจะเข้ โดย อาจารย์สหรัฐ จันทร์เฉลิม

 ในการแข่งครั้งนี้ มีประเทศต่างๆ เข้าร่วมงาน เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น ซึ่งปีที่ผ่านมามีเยาวชนไทยหลายคนที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีนี้ ทั้งดนตรีสากลและดนตรีพื้นบ้านและประเภทวงอีกด้วย ได้แก่ น.ส.วริศรา อภิรักษ์เดชาชัย รางวัลชนะเลิศด้านการขับร้องเพลงคลาสสิก นายวิทสา ต.แสงจันทร์ รางวัลรองชนะเลิศดนตรีพื้นบ้าน (จะเข้) น.ส.ดวงนภา พึ่งทองคำ รองชนะเลิศดนตรีพื้นบ้าน (ฆ้องวงใหญ่) วง Maldives Saxophone Quartet ชนะเลิศประเภทวง เป็นต้น