เมื่อวันที่ 18 ก.ค. นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ตามที่สสวท.ได้คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ จำนวน 4 คน ไปแข่งขัน ณ เมืองชางวอน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 11 – 18 กรกฎาคม 2553 ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ดังนี้ นายณัฐพงศ์ สงวนเกียรติชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญทองนายณัฐวัฒน์ ลีฬหะกร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทอง นายธนัท โชติจารุมณีวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เหรียญทอง นายฐิติกร กิตติบุญญา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน โดยคณะอาจารย์ที่ร่วมเดินทาง รศ. ดร. ศุภจิตรา ชัชวาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าทีม รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองหัวหน้าทีม ผศ.ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.นพดล กิตนะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีม อาจารย์อรสา ชูสกุล นักวิชาการสสวท.ผู้จัดการทีม

 นายณัฐพงศ์ สงวนเกียรติชัย หรือ ตี๋ เหรียญทอง เผยว่าการเรียนดีต้องประกอบด้วยสิ่งสำคัญ คือทั้งผู้เรียนและผู้สอน ส่วนจะเบื่อเรียนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับทัศนคติส่วนตัวของผู้เรียนซึ่งถ้าครูมีวิธีการสอนที่น่าสนใจ มีสื่อประกอบที่ดีก็มีโอกาสทำให้นักเรียนสนุกสนานไปกับการเรียนได้มาก รวมทั้งผู้ปกครองก็มีส่วนกระตุ้นลูกๆ มาก ยามปกติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ ร่วมชั้นโดยถ้ามีเพื่อนที่ไม่เข้าใจมาถามจะพยายามอธิบายให้เท่าที่ทำได้ ซึ่งถือว่าได้แสวงหาความรู้ใหม่ๆไปพร้อมๆ กัน อนาคตอยากเป็นอาจารย์เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่พัฒนาประเทศ

 นายณัฐวัฒน์ ลีฬหะกร หรือ “ณัฐ” เหรียญทอง เผยว่าตั้งเป้าอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้คิดค้นทดลองอะไรแปลกๆใหม่ๆ เพื่อนำความรู้ และความคิดสร้างสรรค์มาสร้างประโยชน์ให้ประเทศ ส่วนนิสัยปกติชอบเล่าความรู้ให้เพื่อนฟังรวมทั้งเพื่อนๆ ต่างโรงเรียน ซึ่งผมไม่เห็นด้วยกับการหวงวิชาความรู้ เด็กๆเป็นอนาคตของชาติถ้าทำให้ความรู้กระจายออกไปได้มากๆ ประเทศไทยจะมีคนเก่งเพิ่มขึ้น การแบ่งปันความรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญ ฉะนั้นการเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกจึงไม่ใช่แค่เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยแต่ยังต้องการเพิ่มพูนความรู้เพื่อนำไปสอนรุ่นน้องๆ ด้วย เคล็ดลับการเรียนไม่ควรเรียนเพื่อตั้งเป้าไปทำข้อสอบเท่านั้น แต่ควรเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบ เมื่อชอบแล้วก็อยากเรียนรู้และตั้งใจเอง

 นายธนัท โชติจารุมณีวงศ์ เหรียญทอง เล่าว่าชอบเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ชอบการทดลองที่มีการประยุกต์วิชาต่างๆ โดยเฉพาะการผ่าตัดสัตว์ ทำให้มีโอกาสได้เห็นของจริง ช่วยการเรียนรู้และเข้าใจยิ่งขึ้น ผมคิดว่าคุณครูที่สามารถกระตุ้นให้เด็กรักและสนใจในวิชาที่สอนได้จะทำให้เด็กเรียนดีและไม่เบื่อ คุณครูอาจสอนให้เห็นว่าสิ่งที่เรากำลังเรียนนั้นสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันอย่างไร ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง หรืออาจช่วยกันคิดในหมู่เพื่อนซึ่งทำให้เข้าใจง่ายขึ้นเพราะช่วยกันหาคำอธิบายในภาษาเด็กด้วยกัน

 นายฐิติกร กิตติบุญญา เหรียญเงิน เผยว่าครอบครัวผมสอนว่าเวลาเรียนให้ตั้งใจเรียน อย่าเล่น แต่เวลาเล่นก็ควรจะเล่นให้รู้กาลเทศะ ไม่กดดันว่าต้องเรียนให้ได้เกรดดีๆ เพียงแต่ต้องมีความรับผิดชอบเท่านั้น ถ้าหากมีการบ้านหรือรายงานก็ทำส่งให้ตรงเวลา คือทำให้ดีที่สุดส่วนผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นไร คุณครูมีส่วนสำคัญต่อการเรียนมากเพราะหากครูมีความรู้มาก และสามารถถ่ายทอดได้ดีรวมทั้งเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของเด็กก็จะช่วยในการเรียนรู้ได้

 ทั้งนี้ คณะผู้แทนประเทศไทยชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศจะเดินทาง กลับถึงประเทศไทยในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2553 เที่ยวบิน TG 651 เวลา 11.50 น. สสวท.จะจัดพิธีต้อนรับ ณ ชั้น 2 ด้านในประตูที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ