เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระเถรานุเถระ ประจำปีพุทธศักราช 2552 จำนวน 86 รูป แบ่งเป็นคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย 66 รูป และฝ่ายธรรมยุต 20 รูป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ในการนี้ คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ 2 รูป คือ 1.พระพรหมมุนี (จุนท์ พรหมคุตโต) วัดบวรนิเวศวิหาร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏที่ สมเด็จพระวันรัต

 2.พระสาสนโสภณ (อัมพร อัมพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏที่ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

 รองสมเด็จพระราชาคณะ 1 รูป คือ พระธรรมวิสุทธิกวี วัดโสมนัสวิหาร เป็น พระสาสนโสภณ พระราชาคณะชั้นธรรม 1 รูป คือ พระเทพญาณวิศิษฏ์ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็น พระธรรมบัณฑิต พระราชาคณะชั้นเทพ 3 รูป ได้แก่ พระราชบัณฑิต วัดปทุมวนาราม เป็น พระเทพญาณวิศิษฏ์, พระราชโสภณ วัดเทพศิรินทราวาส เป็น พระเทพญาณกวี และ พระราชปริยัติวิมล วัดอาวุธวิกสิตาราม เป็น พระเทพปัญญามุนี

 พระราชาคณะชั้นราช  5 รูป ได้แก่ พระรัชมงคลสุนทร วัดราชาธิวาสวิหาร เป็น พระราชภัทราจาร, พระเนกขัมมมุนี วัดราษฎร์บำรุง เป็น พระราชโสภณ, พระสุทธิสารโสภณ วัดมิ่งเมือง จ.ร้อยเอ็ด เป็น พระราชปริยัติวิมล, พระวินัยเมธี วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก จ.อ่างทอง เป็น พระราชบัณฑิต, พระวุฒิสารโสภณ วัดเวฬุวัน จ.ลพบุรี เป็น พระราชสังวรญาณ วิ.

 พระราชาคณะชั้นสามัญ 8 รูป ได้แก่ พระมหาไฉน จิตตสุทโธ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระศรีวิสุทธิกวี, พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ วัดสัมพันธวงศาราม เป็น พระวินัยเมธี, พระมหาสุดใจ ปสิทธิโก วัดธาตุทอง เป็น พระศรีมุนีวงศ์, พระครูสุทธิสังวรคุณ วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์ จ.มุกดาหาร เป็น พระสุทธิสารโสภณ, พระครูเชฏฐคุณาจาร วัดประชาบำรุง จ.มหาสารคาม เป็น พระวุฒิสารโสภณ, พระครูวิศาลสมาธิวัตร วัดราชายตนบรรพต จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระเนกขัมมมุนี, พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช เป็น พระศรีธรรมประสาธ์น และพระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ วัดศรัทธาประชากร จ.สระบุรี เป็น พระสุนทรธรรมภาณ

 สำหรับคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย 66 รูป ที่ได้เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ มีดังนี้ พระราชาคณะชั้นธรรม มี 5 รูป ได้แก่ พระเทพสิทธิวิมล วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็น พระธรรมวิมลมุนี, พระเทพปริยัติสุธี วัดบพิตรพิมุข เป็น พระธรรมปริยัติโมลี, พระเทพสิทธาจารย์ วิ. วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็น พระธรรมมังคลาจารย์ วิ., พระเทพมงคลรังษี วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย เป็น พระธรรมมงคลรังสี, พระเทพปริยัติเมธี วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี เป็น พระธรรมวิมลโมลี

 พระราชาคณะชั้นเทพ มี 9 รูป ได้แก่ พระราชกิตติโสภณ วัดเบญจมบพิตร เป็น พระเทพกิตติเวที, พระราชรัตนวิมล วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็น พระเทพปริยัติวงศ์, พระราชสุทธิโสภณ วัดอรุณราชวราราม เป็น พระเทพมงคลรังษี, พระราชรัตนวราภรณ์ วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระเทพรัตนากร, พระราชวิสุทธิคุณ วัดคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระเทพสิทธิวิมล, พระราชปริยัติ วัดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เป็น พระเทพปริยัติเมธี, พระราชธีราจารย์ วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม เป็น พระเทพวรมุนี, พระราชสีมาภรณ์ วัดบึง จ.นครราชสีมา เป็น พระเทพสีมาภรณ์, พระราชรณังคมุนี วัดตโปทาราม จ.ระนอง เป็น พระเทพสิทธิมงคล

 พระราชาคณะชั้นราช มี 15 รูป ได้แก่ พระเมธีปริยัติวิบูล วัดสามพระยา เป็น พระราชปริยัติโมลี, พระพิพัฒน์ปริยัติวิมล วัดบางนาใน เป็น พระราชปริยัตยาลงกรณ์, พระพิพัฒน์ปริยัติสุนทร วัดเทพลีลา เป็น พระราชปริยัติสุนทร, พระโกศลปริยัติกิจ วัดพรหมวงศาราม เป็น พระราชปริยัติกิจ, พระวิสุทธิพุทธิศาสตร์ วัดกวิศราราม จ.ลพบุรี เป็น พระราชพุทธิวราภรณ์

 พระปริยัติชยากร วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท เป็น พระราชสุทธิโสภณ, พระพิศาลธีรคุณ วัดบูรพาพิทยาราม จ.จันทบุรี เป็น พระราชจันทโมลี, พระวิสุทธิรังษี วัดกาญจนบุรีเก่า จ.กาญจนบุรี เป็น พระราชรัตนวิมล, พระจินดารัตนาภรณ์ วัดเจดีย์ซาวหลัง จ.ลำปาง เป็น พระราชจินดานายก, พระสุธรรมเมธี วัดเจดีย์งาม จ.เชียงใหม่ เป็น พระราชกิตติสุนทร

 พระภาวนาวิสุทธาจารย์ วัดชัยพฤกษาราม จ.อุดรธานี เป็น พระราชสิทธาจารย์ วิ., พระญาณนายก วัดขวัญเมืองระบือธรรม จ.มหาสารคาม เป็น พระราชสารธรรมมุนี, พระศรีวรเวที วัดมณีวนาราม จ.อุบลราชธานี เป็น พระราชธีราจารย์, พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ วัดท่าสะอ้าน จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระราชมงคลรังษี วิ., พระอุดมธรรมคณี วัดหลักเมือง จ.ปัตตานี เป็น พระราชวิสุทธิคุณ

 พระราชาคณะชั้นสามัญ มี 37 รูป ได้แก่ พระมหาวัชระ ป.ธ.9 วัดชนะสงคราม เป็น พระศรีวัชรมุนี, พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ วัดสังเวชวิศยาราม เป็น พระโสภิตวิริยาลังการ, พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ วัดสระเกศ เป็น พระเมธีสุทธิกร, พระครูศรีปัญญากร วัดทัศนานสุนทริการาม เป็น พระมงคลบัณฑิต, พระครูวิริยกิจโสภณ วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ เป็น พระโสภณวิหารกิจ

 พระครูสิริสุวรรณคุณ วัดทองธรรมชาติ เป็น พระสุวรรณวรมุนี, พระครูสุธีปัญญารัตน์ วัดสังข์กระจาย เป็นพระปัญญารัตนากร, พระครูธรรมกิจจานุรักษ์ วัดราชโอรสาราม เป็น พระโสภณกิจจาภรณ์, พระครูโสภณบุญโญภาส วัดคูหาสวรรค์ เป็น พระสิทธิญาณมุนี, พระครูนนทกิจพิบูลย์ วัดปากน้ำ จ.นนทบุรี เป็น พระมงคลนนทคุณ

 พระครูธัญศีลคุณ วัดกลางคลองสี่ จ.ปทุมธานี เป็น พระมงคลศีลาจารย์, พระครูอาทรสมุทรกิจ วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม จ.สมุทรปราการ เป็น พระมงคลสมุทรคุณ, พระครูรัตนปัญญาโสภณ วัดโยธินประดิษฐ์ จ.สมุทรปราการ เป็น พระโสภณธรรมาภิรม, พระครูวิมลวิหารการ วัดหน้าพระเมรุราชิการาม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระพิศาลวิหารกิจ, พระครูโสภณปริยัติกิจ วัดสมุหประดิษฐาราม จ.สระบุรี เป็น พระวิสุทธาจารคุณ

 พระครูเมตตานุศาสน์ วัดกุฎีทอง จ.สิงห์บุรี เป็น พระภาวนาพรหมคุณ วิ., พระครูพนัสนิคมพิทักษ์ วัดเนินหลังเต่า จ.ชลบุรี เป็น พระชลธารมุนี, พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม เป็น พระรัตนสุธี, พระครูบริหารขาณุลักษณ์ วัดพัฒนราษฎร์บำรุง จ.กำแพงเพชร เป็น พระวิเชียรมุนี, พระครูพัชรธรรมโสภิต วัดมหาธาตุ จ.เพชรบูรณ์ เป็น พระพิศาลพัชรกิจ

 พระครูสุนทรธรรมประภาส วัดสุนทรประดิษฐ์ จ.พิษณุโลก เป็นพระมงคลสุธี, พระครูสถิตธรรมญาณ วัดเจดีย์คีรีวิหาร จ.อุตรดิตถ์ เป็น พระสุธรรมญาณ, พระครูประภากรสิกขกิจ วัดโคกพลู จ.ตาก เป็น พระประสิทธิศีลคุณ, พระครูมานิตบุญญาคม วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย เป็น พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์, พระมหาบุญถม ป.ธ.9 วัดชัยพร จ.หนองคาย เป็น พระศรีวชิรโมลี

 พระครูประโชติโพธิธรรม วัดป่าข่อย จ.ร้อยเอ็ด เป็น พระสุขุมวาทเวที, พระครูศรีปริยัติสุนทร วัดท่าพระหงส์เทศประดิษฐ์ จ.ขอนแก่น เป็น พระกิตติญาณโสภณ, พระมหาชัยวัฒน์ ป.ธ.9 วัดบ้านเขวา จ.ศรีสะเกษ เป็น พระศรีวรเวที, พระมหาศรี ป.ธ.7 วัดยางน้อย จ.อุบลราชธานี เป็น พระรัตนวิมล, พระครูวิริยกิตติคุณ วัดสว่างหนองแวง จ.นครราชสีมา เป็น พระมงคลวรการ

 พระครูสุนทรชัยโสภณ วัดทรงศิลา จ.ชัยภูมิ เป็น พระสิทธิชัยมุนี, พระมหาทองสา ป.ธ.9 วัดโพธิ์ย้อย จ.บุรีรัมย์ เป็น พระศรีปริยัติธาดา, พระครูจริยาภิวัฒน์ วัดเจดีย์ทอง จ.นครนายก เป็น พระญาณนายก, พระครูสถิตวิหารธรรม วัดมะนาวหวาน จ.นครศรีธรรมราช เป็น พระสิริธรรมราชมุนี, พระครูสุนทรปริยัติธาดา วัดท่าเรือ จ.ภูเก็ต เป็น พระวิสุทธิธรรมคณี, พระครูวิภัชธรรมคุณ วัดแจ้ง จ.สงขลา เป็น พระพิศาลสิกขกิจ และพระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ (สมัคร ป.ธ.4) วัดปากน้ำอเมริกา โอไอโอ สหรัฐอเมริกา เป็น พระวิเทศวิสุทธิคุณ

 ทั้งนี้ พระสงฆ์ทั้ง 86 รูป จะเข้ารับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552