12ต.ค.2558 พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ครั้งที่ 1/2558 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ กปร. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยมีม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานกปร.ในปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วย การตามเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน 20 ครั้ง พร้อมการติดตามองคมนตรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานทั่วทุกภาคจำนวน 34 ครั้ง ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 171 โครงการ ได้แก่ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านบูรณาการ ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านคมนาคม ด้านการสื่อสารและด้านการเกษตร ตลอดจนการให้ความช่วยเหลืองบประมาณจากฎีกาที่ราษฎร์ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งทรงรับไว้จำนวน 98 เรื่อง

             พร้อมกันนี้สำนักงาน กปร. ยังได้ขับเคลื่อนแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศ รวม 47 แห่ง เพื่อขยายผลแนวพระราชดำริสู่ประชาชนทั่วไปได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป

             ทั้งนี้ประโยชน์ที่ได้รับจากการสนับสนุนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในปีงบประมาณ 2558 นั้น มีราษฎร์ได้รับประโยชน์จำนวน 206,260 คน คิดเป็น 43,480 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรจำนวน 143,854 ไร่ ในขณะเดียวกันพื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูอีกจำนวน 1,119,853 ไร่ อีกทั้งมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง 6 แห่งจำนวน 22,657 คน และมีประชาชนให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จำนวนกว่า 1 ล้านคน อีกด้วย            

             นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 61 โครงการ ครอบคลุมการพัฒนาด้านแหล่งน้ำจำนวน 25 โครงการ (โครงการต่าง ๆ ที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลืออีกจำนวน 12 โครงการ และโครงการพระราชดำริโดยตรงจำนวน 13 โครงการ) และด้านการพัฒนาคมนาคมจำนวน 4 โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน 11 โครงการ ด้านส่งเสริมอาชีพจำนวน 1 โครงการ ตลอดจนด้านบูรณาการและอื่น ๆ จำนวน 20 โครงการ

             สำหรับปีงบประมาณ 2559 นี้ สำนักงาน กปร. ยังได้ดำเนินงานสนองนโยบายรัฐบาลในการเป็นเจ้าภาพหลักดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เรื่องการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557 – 2560) และกำหนดพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 24,086 หมู่บ้าน พร้อมได้จัดทำคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทและจัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้สำนักกปร. ได้จัดเตรียมแผนงานการประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งในและต่างประเทศให้กว้างขวางขึ้น ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ได้แก่ การจัดทำสารคดีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 ศูนย์ การผลิตวีดิทัศน์ เพื่อแสดงตัวอย่างความสำเร็จจากการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ในทุกรูปแบบรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกสื่อ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และรับทราบได้อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น

 

‘ดอน’เล็งแพร่เศรษฐกิจพอเพียงสมาชิกกลุ่มG77

            นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์  มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศขับเคลื่อนการทำหน้าที่ประธานกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือ G77 ว่า กลุ่ม G77 เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญ โดยระหว่างการเดินทางเยือนประเทศจีน ได้หารือกับทางการจีนว่าจะร่วมกันทำอย่างไรได้บ้าง เพื่อทำให้บทบาทดังกล่าวมีคุณค่า รวมถึงการกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่ม G77 มากยิ่งขึ้น  ซึ่งมองว่าสามารถทำได้หลายช่องทาง อาทิ ผ่านทางประเทศที่มีผู้แทนทางการทูต และสถานทูตไทยในแต่ละประเทศที่สามารถจะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์โดยผ่านทางสถานทูตของกลุ่ม G77 ที่อยู่ในเมืองหลวงนั้นๆ เพื่อหาจุดร่วมที่จะทำงานร่วมกัน เช่รการพัฒนาที่ยั่งยืน และหวังว่าไทยจะได้แนะนำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่ชาวไทย ให้กับประเทศสมาชิก G77 ด้วย เนื่องจากประเทศกำลังพัฒนามีวิถีชีวิตที่สามารถนำแนวความคิดดังกล่าวไปยึดถือและเป็นแนวปฏิบัติได้