12ก.พ.2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มูลนิธิอมตะ เชิญชวนศิลปินไทย ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรม “อมตะ อาร์ต อวอร์ด “ ครั้งที่ 6  ภายใต้หัวข้อ “อมตะเนรมิตศิลป์”  ชิงเงินรางวัลกว่า 1,000,000 บาท โดยแบ่งประเภทของผลงานมี 2 ประเภท คือ  1.ประเภทจิตรกรรม  ไม่จำกัดเทคนิค และกรรมวิธีการสร้างสรรค์ / จำกัดขนาดด้านกว้าง หรือด้านยาว  ไม่เกิน 2 เมตร รวมทั้งกรอบ 2.ประเภทประติมากรรมไม่จำกัดเทคนิค กรรมวิธีการสร้างสรรค์  ต้องเป็นวัสดุคงทนแข็งแรง  เช่น ทองเหลือง, เรซิ่น, ไม้ ฯลฯ เป็นต้นซึ่งประติมากรรมแบบลอยตัว  ( Round Relief )  ที่ขนาดไม่เกิน 100 x 100 x 100  เซ็นติเมตร ไม่รวมฐานและจะต้องสามารถดำเนินการขยาย เป็นประติมากรรมกลางแจ้ง ขนาดใหญ่ได้ โดยใช้วัสดุถาวรตามที่ประติมากรกำหนด เพื่อติดตั้งในจุดที่เหมาะสมที่ อมตะนครได้

               อย่างไรก็ตามผู้ที่จะส่งผลงานนั้นมีเงื่อนไขดังนี้

               1.ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวดเป็นศิลปินสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุและอาชีพที่จะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมด้วยความคิดของตนเอง

               2.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยประกวด  ได้รับรางวัล หรือแสดงในการประกวดใดๆ มาก่อน

               3.ศิลปินแต่ละท่านมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ประเภทละไม่เกิน 3  ชิ้น

               4.การส่งผลงาน ศิลปินต้องส่งใบสมัครพร้อมกับ CD โดยภายใน CD ประกอบไปด้วย   4.1. ภาพผู้สมัคร  4.2. ภาพผลงาน   4.3. สำเนาบัตรประชาชน  ซึ่งจะต้องส่งผลงานด้วยตนเอง  หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นนำมาส่งต่อเจ้าหน้าที่ ณ อมตะคาสเซิ่ลสถานที่รับสมัคร ตามศูนย์ที่ประกาศไว้ในระเบียบการประกวด

               5.ศิลปินผู้ส่งผลงานเข้าร่วมในการประกวด ต้องกรอกรายละเอียดในแบบพิมพ์ตามข้อกำหนดของมูลนิธิคณะผู้ดำเนินการจะระวังรักษาศิลปกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดอย่างดีที่สุด ยกเว้น ความเสียหายจากอุปัทวเหตุ หรือเหตุอันสุดวิสัย

               6.ผู้สมัครต้องส่งผลงานจริง ระบุ  ชื่อผลงาน  ขนาด  เทคนิค  ปีที่สร้าง และแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ส่งใน วัน เวลาที่กำหนดในระเบียบการประกวดฯ

               7.คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการลดหรือเพิ่มรางวัลหนึ่งรางวัลใด ตามที่ประกาศไว้ในระเบียบ

               8.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีเรื่องราวเนื้อหาที่ละเมิดต่อศีลธรรม จริยธรรม อันดีงามของสัมคมไทย

               9.กรรมสิทธิ์ งานศิลปกรรมทั้งสองประเภทที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นสมบัติของมูลนิธิอมตะ

               10.ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ทางมูลนิธิอมตะมีสิทธิ์  ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานลงในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ สารสนเทศสมัยใหม่ทุกชนิด รวมทั้งลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลงผลงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานของศิลปินดังกล่าวให้เป็นที่แพร่หลาย

               11.หากมูลนิธิฯ จะดำเนินการใดๆ ในเชิงพาณิชย์ศิลปินยังคงได้รับค่าลิขสิทธิ์ในผลงานเป็นจำนวน 40 % หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วทั้งนี้ทางมูลนิธิจะทำหนังสือเพื่อขอรับความยินยอมจากศิลปิน ในการผลิตผลงานเพื่อการจำหน่ายใด ๆ

               12.ภายหลังจากการประกาศผลการประกวด  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ไม่ได้ผ่านการคัดเลือก ให้นำบัตรประชาชนมาขอรับผลงานคืนจากมูลนิธิอมตะ ได้ที่ “อมตะคาสเซิ่ล” ในนิคมอุสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ตามวัน เวลา ที่ทางมูลนิธิฯ กำหนดและแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ศิลปินต้องรับผลงานคืนตามกำหนดเวลาที่แจ้ง

               โดยมีประเภทของเงินรางวัล ดังนี้ เงินรางวัลสาขาจิตรกรรม  พร้อมโล่รางวัล  (ตามลำดับ ) รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 300,000 บาท  รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

               เงินรางวัลสาขาประติมากรรม  พร้อมโล่รางวัล  (ตามลำดับ )  รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 300,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

               สามารถส่งงานภายในช่วงวันที่  18-19 เมษายน 2558  ณ อมตะคาสเซิ่ล ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 095 959 6301 E-mail: [email protected] www.amatafoundation.org      www.facebook.com/Amata.Foundation