เมื่อเวลา 17.45 น. วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2557  สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 5 ความว่า
                            
              วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายงานว่า พระอาการทั่วไปดีขึ้นตามลำดับ พระชีพจรและความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ อุณหภูมิพระวรกายลดลงอีกจนเกือบเป็นปรกติ พระอาการเจ็บแผลผ่าตัดลดลงมาก เคลื่อนไหวพระวรกายได้ดีขึ้น หายพระหทัยปรกติ เสวยพระกระยาหารได้บ้าง คณะแพทย์ ฯ ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะและสารอาหารเสริมทางหลอดพระโลหิต ผลการตรวจพระโลหิตติดตามปรากฏว่า ภาวะติดเชื้อน้อยลงอีกเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ฯ

              จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

              สำนักพระราชวัง

              9 ตุลาคม พุทธศักราช 2557

 

 

ไนท์ซาฟารีจัดปฏิบัติธรรมถวายในหลวง 
   

             ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สํานักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ได้จัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 9 ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว โดยมี ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อํานวยการสํานักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี เป็นประธานเปิดงาน  ณ อาคารไกรสรราชสีห์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดร.ศราวุฒิ เปิดเผยว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้จัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ตามโครงการทําดีเพื่อพ่อ ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีตั้งใจจัดขึ้นตลอดปลายปี 2557 นี้ รวมทั้งเพื่อถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2557 และมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม จํานวนกว่า 100 คน

             สําหรับการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่จัดขึ้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพระมหาประเทือง สิริพุธโธ คณาจารย์จากวัดบางไผ่พระอารามหลวง และดร.สิริ กริณชัย ในการเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ฝึกปฏิบัติ ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากที่อื่นอยู่บ้าง เนื่องจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติอย่างเต็มที่ อาทิ ที่พัก อาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง และการจัดปฏิบัติในสถานที่ที่เย็นสบายด้วยเครื่องปรับอากาศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

             อย่างไรก็ตาม ผู้ปฏิบัติสามารถเลือกรับศีล 5 หรือศีล 8 ก็ได้ เพื่อเป็นการผลักดันให้ผู้ปฏิบัติได้ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่และสามารถร่วมฝึกได้ตลอดการจัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ที่ฝึกปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรกได้มีกําลังใจในการฝึกปฏิบัติธรรมในครั้งต่อๆไป