ในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำพิเศษธนบุรี" และ "ห้องสมุดพร้อมปัญญา ทัณฑสถานหญิงธนบุรี" โดยมี พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ผู้จัดงานเฝ้ารอรับเสด็จ

 หลังทรงเปิดแพรคลุมป้ายห้องสมุดทั้งสองแห่งแล้ว ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรภายในห้องสมุดพร้อมกับมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าหน้าที่ถึงความความก้าวหน้าของโครงการด้านต่างๆ ด้วยความสนพระราชหฤทัยว่า มีคนให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการบ้างหรือไม่ และมีพระราชดำรัสถามถึงนิตยสารสารคดีต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความรู้แก่ผู้อ่านว่าในห้องสมุดทั้งสองแห่งนี้มีไว้ให้บริการหรือไม่ ขณะเดียวกันทรงย้ำว่า การจัดทำห้องสมุดต้องพยายามผลักดันให้ผู้ต้องขังได้ใช้อย่างจริงจัง ไม่ใช่ใช้เป็นที่เก็บหนังสือเพียงอย่างเดียว

 ในระหว่างทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ทรงแวะที่ซุ้มโครงการ "เปิดประตูสู่เส้นทางนักเขียน" ซึ่งได้คัดเลือกผู้ต้องขังที่มีใจรักและสนใจงานเขียน เข้ารับการฝึกอบรมด้านการเขียนเรื่องสั้น และรวบรวมงานเขียนจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสแก่เจ้าหน้าที่ด้วยว่า "คนเหล่านี้หากได้รับการฝึกฝนที่ดี ก็จะสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพและยังจะเป็นนักเขียนที่ดีต่อไปได้"

 นอกจากนี้ได้ทอดพระเนตรการสอนวิชาศิลปะให้แก่ผู้ต้องขัง และการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของห้องครัวสีขาว ตั้งแต่ขั้นตอนการปรุงอาหาร รวมถึงตารางรายการอาหารในแต่ละวัน ภายในห้องครัวได้ทรงชิมแกงกะหรี่ไก่ใส่มันเทศ พร้อมกับมีพระราชดำรัสชมว่า "แกงได้อร่อยดี"

 สำหรับเรือนจำพิเศษธนบุรี และทัณฑสถานหญิงธนบุรี มีภารกิจสำคัญนอกจากการควบคุมผู้ต้องขังแล้ว ยังเน้นด้านการศึกษา อบรม แก้ไข พัฒนาพฤตินิสัย ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ควบคู่กับการฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพสุจริตภายหลังพ้นโทษ เป็นเรือนจำต้นแบบด้านการส่งเสิรมงานฝึกวิชาชีพช่างศิลปะ มีห้องเรียนและห้องแสดงผลงานศิลปะเป็นเอกเทศด้วย