0 หมดสิทธิสมัครและเสนอชื่อ "ว่าที่" อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มรภ.พระนคร) วันศุกร์ที่ 21 ธ.ค.  เวลา 08.30-16.30 น ศกนี้ นัยว่า"รศ.ดร.เปรื่ยง กิจรัตน์ภร" อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มรภ.พระนคร) จะหมดวาระในตำแหน่งวันที่ 15 มี.ค. 2556

                0 "พล.อ.อ.นพพร จันทวานิช" กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มรภ.พระนคร  แจ้งว่า คุณสมบัติว่าที่อธิการบดี มรภ. พระนคร  จะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

                0 หรือเคยดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (ศ.) รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2555 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.pnru.ac.th  หรือสอบถาม มรภ.พระนคร 08-1867-7652

 

............................................

(คอลัมน์เปิดม่านการศึกษา : โดย...ครูแจ่ม)