พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ตั้งสูงเด่นเป็นสง่าในวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กำลังจะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชาวพุทธทั่วโลก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เล่าถึงที่มาว่า พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล โดยมีวัตถุประสงค์แห่งการสร้าง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา 12 สิงหาคม 2548 บูชาพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ และเป็นอนุสรณ์สถาน เจริญศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เชิดชูศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสืบไป

                เริ่มจัดสร้างพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2547 จึงแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 เป็นเวลา 9 ปี เป็นเจดีย์ประยุกต์ศิลปะรัตนโกสินทร์และล้านนาเข้าด้วยกัน โดยตอนล่างตั้งแต่ส่วนกลางลงมาถึงฐานพระมหาเจดีย์เป็นศิลปะยุครัตนโกสินทร์ ตอนบนตั้งแต่ส่วนกลางขึ้นไปถึงยอดพระมหาเจดีย์ เป็นศิลปะยุคล้านนา ได้รูปแบบฐานมาจากเจดีย์ของวัดโลกโมฬี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี มีความสูงจากฐานถึงยอด 80 เมตร กว้าง 52 เมตร มี 5 ชั้น บริเวณปลียอดของพระมหาเจดีย์ หุ้มด้วยทองคำน้ำหนัก 7,185.55 บาท ทั้งยังมีแผ่นทองคำกว้าง 9.9 เซนติเมตร ยาว 4.9 เมตร สลักคำว่า “สติ มตฺตญฺญุตา ชาตา” หมายความว่า สติเป็นเหตุให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียง และ “ปญฺจสีลํ สุรกฺขิตํ โลกสฺสตฺถิ สนฺติสุขํ” หมายความว่า ศีล 5 ที่รักษาดีแล้ว สันติสุขย่อมมีแก่ชาวโลก

                พระมหาเจดีย์นี้ปรับจากเจดีย์สมัยโบราณที่ทำเจดีย์ตั้งขึ้นไปเฉยๆ ให้มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ 5 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 พิพิธภัณฑ์ชาวบ้าน ใครมีของเก่าแก่นำมาจัดแสดงให้เยาวชนศึกษา ชั้นที่ 2 ปฏิบัติธรรม รองรับได้ 1,000 คน ชั้นที่ 3 พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดแสดงสิ่งของส่วนตัว เช่น พระพุทธรูป นาฬิกา ไม้เท้าส่วนตัวของอาตมาที่ได้รับจากหน่วยงาน พุทธศาสนิกชน ชั้นที่ 4 ประดิษฐานหลวงพ่อทองคำ และห้องบูรพาจารย์ในอดีต โดยหลวงพ่อทองคำสร้างจากทองคำแท้ 1 ตันหรือ 1,000 กก. ชั้นที่ 5 เป็นชั้นสูงสุดทำเป็นโดมมีเจดีย์แก้วตั้งอยู่ตรงกลาง สูง 8 เมตร กว้าง 7 เมตร สร้างจากแก้วทั้งหลังมีความวิจิตรสวยงามแห่งเดียวในโลก บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ดวงแก้ว พระพุทธรูปทองคำ หลวงพ่อทองคำ เพดานนั้นมีภาพจิตรกรรมเป็นจักรวาล

                จุดเด่นอยู่ตรงบริเวณชั้น 5 เป็นที่ประดิษฐานของเจดีย์แก้วที่จำลองมาจากพระมหาเจดีย์ โดยสร้างจากกระจกที่มีความหนา 1 เซนติเมตร นำมาวางซ้อนกันจำนวน 800 ชั้น และแกะสลักด้วยมือ มีความสูงจากฐานถึงยอด 8 เมตร ด้านยอดของเจดีย์แก้วจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งจะมีการสร้างเจดีย์ทองคำครอบบนยอดของเจดีย์แก้วด้วย ขณะที่ฐานของเจดีย์แก้วจะใช้กระจกแกะสลักเป็นรูปพญานาคจำนวน 80 ตัว เท่ากับอายุของพระพุทธเจ้า ติดอยู่รอบฐานของเจดีย์แก้ว โดยใช้งบฯ ในการสร้างเฉพาะเจดีย์แก้วประมาณ 20 ล้านบาท

                “การที่สร้างเจดีย์แก้วขึ้นมาเพื่อต้องการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน เจริญศรัทธาของพุทธศาสนิกชน อีกทั้งที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นเจดีย์ในลักษณะนี้มาก่อน ที่เห็นบางวัดระบุว่าเป็นเจดีย์แก้วก็มีส่วนของแก้วเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งเจดีย์แก้ว ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จะถือว่าเป็นเจดีย์แก้วแห่งแรกแห่งเดียวในไทยหรืออาจจะแห่งเดียวในโลกที่มีแก้วเป็นส่วนประกอบทั้งองค์เจดีย์” เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กล่าว

                ส่วนบริเวณชั้นที่ 4 เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนบูรพาจารย์ เช่น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ปลด กิตฺติโสภณมหาเถระ) วัดเบญจมบพิตร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถระ) วัดพระเชตุพน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินธรมหาเถระ) วัดสามพระยา โดยการสร้าง พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล นี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 500 ล้านบาท พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่งดงาม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และปฏิบัติธรรมแล้ว

                

พิธีสมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล

                พิธีสมโภช 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 22-31 ธันวาคม 2555 โดยวันที่ 22 ธันวาคม จะมีพิธีเปิด 3 แห่ง แห่งแรกพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดพระเจดีย์แก้วกลางโดม ณ ชั้น 5 ของพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล กรรมการ มส. และพระเถระ 17 รูป เจริญชัยมงคลคาถา

                 แห่งที่สอง ท่านประธานอิโต ซินโซ ประธานนิกายซินนิโยะเอน ประเทศญี่ปุ่น เป็นประธานเปิดแพรคลุมซุ้มประตูพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ณ ชั้น 2 มีพระสงฆ์เถระ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา

                และแห่งที่สาม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล” ณ ชั้นที่ 1 พระสงฆ์เถระ 10 รูปเจริญชัยมงคลคาถา วันที่ 23-31 ธันวาคม จะมี 2 กิจกรรมคือเวลา 10.30 น. พระสงฆ์เถระที่รับอาราธนานิมนต์วันละ 200 รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉันภัตตาหารเพล และเวลา 19.00 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และพระเถระวัดปากน้ำ แสดงพระธรรมเทศนา คืนละ 1 กัณฑ์ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเปิดครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

               ......................................................
(พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล สักการะเจดีย์แก้ว-หลวงพ่อทองคำ : โดย...ผกามาศ ใจฉลาด)
 ++