พื้นที่ ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา คือหนึ่งในพื้นที่ซึ่งอยู่บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ ดินแดนแห่งนี้วิถีชีวิตจะผูกโยงกับทุ่งนา และตาลโตนด โดยเฉพาะประชากรส่วนใหญ่จะปลูกข้าว ทำนา ตั้งแต่ครั้งบรรพกาลกระทั่งปัจจุบันจนได้ชื่อเป็นอู่ข้าวสำคัญ

                          หลังเก็บเกี่ยวข้าวจากท้องนา ชาวบ้านและเจ้าของที่มักจะปล่อยให้ตอและซังข้าวเหี่ยวเฉาและแห้งตายคาผืนดิน และจะกลับมาสนใจอีกครั้งเมื่อถึงฤดูปลูกข้าว โดยจะเติมปุ๋ย หรือปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อไถกลบให้เป็นอาหารเสริมกับท้องทุ่งก่อนเริ่มหว่านดำพันธุ์ข้าว

                          กระทั่ง “อุดม ทักขระ” นายก อบต.รำแดง อ.สิงหนคร นำเอาประสบการณ์ในฐานะหมอดินอาสาชุมชน ด้วยหาพืชที่เหมาะกับสภาพท้องถิ่นจนพบว่าคุณสมบัติของปอเทือง เหมาะกับท้องทุ่งนาจึงนำร่องปลูกบนแปลงนา 300 ไร่ หวังให้เป็นปุ๋ยสดบำรุงดิน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงแนะนำให้เกษตรกรทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดใช้เอง เพื่อลดต้นทุนและยังแก้ความเป็นกรดให้พื้นดิน

                          “ไปขอพันธุ์ปอเทืองจากหน่วยงานเกษตร จากนั้นจึงเริ่มให้ข้อมูลกับชาวบ้านว่าการปลูกปอเทืองจะช่วยลดต้นทุนในเรื่องปุ๋ยบำรุงดิน อีกทั้งมีประโยชน์สูงกว่าปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อเป็นปุ๋ยให้ท้องนากว่าเท่าตัว ที่สำคัญยามดอกปอเทืองบานจะช่วยแต่งแต้มความงดงามให้พื้นที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ได้อีกด้วย” อุดม กล่าว

                          จากการเริ่มต้นปลูกปอเทืองนำร่องดังกล่าว กระทั่งครบ 2 เดือน ปอเทืองออกดอกเหลืองอร่ามบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่งนา 2 ฟากถนน ในฐานะผู้นำท้องถิ่นจึงเห็นช่องทางการพัฒนายกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยในปีนี้ตั้งใจจะเพิ่มพื้นที่ปลูกเป็น 700-1,000 ไร่ ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ท่องเที่ยวบนวิถีเกษตรแบบพอเพียงอย่างน่าชื่นชม

                          นอกจากนี้ "อุดม ทักขระ” ยังได้ผลักดันให้มีการตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิต “โหนด นา ไผ่ คน” เพื่อรักษาวิถีดั้งเดิมให้ลูกหลานเยาวชน ต.รำแดง ได้สืบทอดให้คงอยู่กับชุมชนสืบไปนั่นเอง

 

 

--------------------

(เกษตรกรคนเก่ง : ลดต้นทุนด้วยปอเทือง วิถีช่วยชาวนา 'อุดม ทักขระ' : โดย...สุพิชฌาย์ รัตนะ)