ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 55  ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่า แคนาดาเตรียมประกาศห้ามใช้สารปฏิชีวนะ , สารกำจัดวัชพืชและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการตัดแต่งพันธุกรรมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างเด็ดขาด ยกเว้น สารกำจัดปรสิตบางชนิดที่อนุญาตให้ใช้ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดจากสัตวแพทย์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ทั้งนี้กฎใหม่ยังรวมไปถึงกระบวนการทำความสะอาดพื้นที่เพาะเลี้ยง ทั้งวิธีการและอุปกรณ์อีกด้วย 

          ทั้งนี้กฎดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้ามากขึ้น ทั้งเพิ่มมาตรฐานและศักยภาพในการส่งออกสู่ตลาดโลก ป้องกันการก่อมลภาวะ เพิ่มคุณภาพผลผลิต และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน