9เม.ย.2555  นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม นักพัฒนาสังคม อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ตุลาคม 2549-กุมภาพันธ์ 2551) อดีตประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน อดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสิน อดีตกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อเวลา 13.43น. วันที่ 9 เมษายน 2555 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน? อายุรวม 71 ปี ทั้งนี้ กำหนดบำเพ็ญกุศลศพในวันที่ 10 เมษายน ณ วัดธาตุทอง ศาลา 7

             นายไพบูลย์ เกิดวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2484 ที่ บ้านนาคู ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Hull สหราชอาณาจักร สมรสกับ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ มีบุตรด้วยกัน 2 คนคือ นายพิชา วัฒนศิริธรรม (สมรสกับณัฎฐพร ทิตตยานนท์) และ นางชมพรรณ กุลนิเทศ (สมรสกับ ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ)

             นายไพบูลย์เคยทำงานในธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

             นายไพบูลย์รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลชั่วคราวของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ [1] เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเพิ่มอีกตำแหน่ง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2550

การศึกษา

             นายไพบูลย์  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Hull ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2510 ต่อมาได้ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาหลักสูตร SEANZA Central Banking Course ในปี พ.ศ. 2517 และหลักสูตร Australian Management College Mount Eliza : Advanced Management Course ในปี พ.ศ. 2521

             ในปี พ.ศ. 2528 สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Wharton School of Finance – Philadelphia National Bank : Advanced Management Program for Overseas Bankers ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ผ่านการศึกษาจาก Institute of Development Research : Asian NGO Leadership Fellows Program และ พ.ศ. 2539 สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 1

             นายไพบูลย์ ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาเศรษฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในปี พ.ศ. 2545 และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการพัฒนาชุมชน) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในปี พ.ศ. 2548

 

การทำงาน

             นายไพบูลย์   เริ่มทำงานเป็นเจ้าหน้าที่และผู้บริหารในธนาคารแห่งประเทศไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2510 – พ.ศ. 2523 ต่อจากนั้นได้รับตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2525) เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยทนุ จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2531) เป็นผู้อำนวยการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2540) และได้รับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ สำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง การเคหะแห่งชาติ (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2540)

             ในปี พ.ศ. 2539 เป็นสมาชิกวุฒิสภา (มีนาคม พ.ศ. 2539 – มีนาคม พ.ศ. 2543) และในปี พ.ศ. 2540 เป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (ธันวาคม พ.ศ. 2540 – ตุลาคม พ.ศ. 2543) จากนั้นจึงมารับตำแหน่งประธานกรรมการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547 ) และเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สิงหาคม พ.ศ. 2544 – สิงหาคม พ.ศ. 2548)

การทำงานในคณะสมัชชาปฏิรูปประเทศ

             นายไพบูลย์  ได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองอีกครั้ง ภายหลังการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง พ.ศ. 2553 ยุติลง โดยเข้ามาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 27 คน เพื่อรวบรวมข้อมูล รับฟังความคิดเห็น และนำไปสู่นโยบายในการปฏิรูปประเทศไทย 

 

กิจกรรมอื่น ด้านองค์กรภาครัฐ

    กรรมการ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2541)
    ประธานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547)
    กรรมการ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) (ตั้งแต่ พ.ศ. 2544)
    ประธานคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครู กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545)
    กรรมการ คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2545)
    อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (ตั้งแต่ พ.ศ. 2546)
    ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) (ตั้งแต่ พ.ศ. 2546)
    กรรมการ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.) (ตั้งแต่ พ.ศ. 2546)
    ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.) (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2547)
    ที่ปรึกษา คณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครู กระทรวงศึกษาธิการ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน)
    กรรมการ คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย (ตั้งแต่ พ.ศ. 2547)
    กรรมการนโยบาย สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) (ตั้งแต่ พ.ศ. 2547)
    ที่ปรึกษา คณะกรรมการวิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.) (ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน)
    ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 (แผนสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ตั้งแต่ มีนาคม พ.ศ. 2548)
    ประธานกรรมการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) (ตั้งแต่ กรกฎาคม พ.ศ. 2548)
    ประธานที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (ตั้งแต่ กันยายน พ.ศ. 2548)
    ที่ปรึกษา ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.) (ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน)
    ประธานคณะที่ปรึกษาฝ่ายเสริมสร้างสมานฉันท์และความเป็นธรรมในสังคม คำสั่ง คปค. ที่ 17/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2549
    ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ( 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553)

 

ด้านองค์กรพัฒนาเอกชน

    กรรมการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2545)
    กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI ) (ตั้งแต่ พ.ศ. 2539)
    ประธานกรรมการ มูลนิธิกองทุนไทย (ตั้งแต่ พ.ศ. 2543)
    กรรมการ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ มูลนิธิอาจารณ์ป๋วย (ตั้งแต่ พ.ศ. 2543)
    ประธานคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2547)
    กรรมการ มูลนิธิมิตรภาพสู่ท้องถิ่น (พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547)
    ประธานกรรมการ มูลนิธิมิตรภาพสู่ท้องถิ่น (ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน)
    ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2548)

ด้านสถาบันการศึกษา

    กรรมการ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2541)
    กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2545)
    กรรมการ สภามหาวิทยาลัยมหิดล (ตั้งแต่ พ.ศ. 2545)
    กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2547)