"การอยู่ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เราต้องให้ความสำคัญกับชุมชน โดยชุมชนต้องมีส่วนช่วยให้โรงเรียนเข้มแข็ง เน้นสอนวิถีปฏิบัติอิสลามควบคู่กับวิถีพุทธให้เข้ากับสภาพพื้นที่ในชุมชนที่เป็นอิสลาม 100% หลักสูตรอิสลามศึกษาที่ใช้สอน ก็ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ทั้งหมด" วิมล นพคุณขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านบาเละฮิเล) จ.นราธิวาส  อธิบายเหตุผลที่ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลการบริหารจัดการดีเด่น จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และรางวัลโรงเรียนพระราชทานปี 2551

                 หลักสูตรอิสลามศึกษา จะเรียนตั้งแต่ชั้น ม.1-ม.3 และจัดกิจกรรมให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพ กิจกรรมพัฒนาทักษะดนตรีประเภทเครื่องกระทบจังหวะ การเล่นลิเกฮูลู การแสดงพื้นบ้านของชาวภาคใต้ที่มีเครื่องดนตรี 4-5 ชิ้น มีการแสดงลีลา นักร้อง การแต่งกายท้องถิ่น ที่ดัดแปลงจากเดิม จะเป็นภาษามลายู เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมของชาติอื่น เช่น การร้องเพลงไทย โดยแปลงเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษ ภายใต้กระบวนการจัดการเรียนการสอนของ "คุณครูนราวดี อับดุลเลาะห์" ทำให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น

                "การบริหารจัดการจะให้คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนชุมชน ได้มีส่วนในการประชุมทั้งงานบริหาร วางแผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอย่างมีความสุข เรามุ่งเน้นเนื้อหาและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการช่วยเหลือชุมชนให้สามารถสร้างอาชีพได้ ส่วนวัฒนธรรมท้องถิ่น การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ก็มีความยืดหยุ่นให้มุสลิมอยู่ในพุทธได้ และพุทธอยู่ในมุสลิมได้ ทำให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อการทำงานที่ราบรื่น" ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าว

                 นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมอาชีพทำอาหาร-ขนมพื้นเมือง เช่น สมันปลา เนื่องจากชุมชนอยู่ใกล้ทะเลจึงมีวัตถุดิบจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มเติม เพราะส่วนใหญ่คนในชุมชนมีอาชีพประมง หากชาวบ้านมีเวลาว่างก็สามารถมาเรียนรู้ขั้นตอนการทำอาหาร เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้ มีการสอนตัดเย็บด้วยเครื่องจักรกว่า 20-30 เครื่อง

                 โดยเชิญวิทยากรมืออาชีพมาสอน เช่น การตัดชุดคลุมนักเรียนอนุบาล ทำให้ชาวบ้านที่มาเรียนสามารถทำขายได้ เป็นการกระจายรายได้ให้ผู้ปกครองในวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยโรงเรียนจะเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนของ "โรงเรียนตาดีกา" ในชุมชน 400 กว่าคน จะสอนอิสลามทั้งหมด และมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย  เป็นการส่งเสริมให้บ้าน โรงเรียน ชุมชน เกิดความเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน สนใจสอบถามข้อมูลการทำกิจกรรม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านบาเละฮิเล) โทร.0-7351-1504 โทรสาร 0-7351-3009 อีเมล [email protected]

............................
(มองมุมใหม่ : ร.ร.เทศบาล 2(บาเละฮิเล) เน้นชุมชนมีส่วนร่วม)