ปี พ.ศ.236 พระเจ้าอโศกมหาราช ทำการสังคายนาพระธรรมวินัย แล้วส่งพระอรหันต์สาวก เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วอินเดีย พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ เจ้าผู้ครองเกาะศรีลังกา พระสหายพระเจ้าอโศกมหาราช ได้น้อมรับพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของชาวสิงหล สตรีชาวศรีลังกาที่เลื่อมใสพุทธศาสนา ได้ขอบวชเป็นภิกษุณีเป็นแห่งแรกในอินเดีย

                    ต่อมาศรีลังกาถูกรุกรานโดยชาวทมิฬ ถูกปกครองโดยทหารโปรตุเกส และกำลังทหารชาวฮอลันดา พร้อมกับนำศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแพร่ ทำให้พุทธศาสนาเสื่อมถอยจนเกือบหมดสิ้น จึงมีการส่งทูตมากรุงศรีอยุธยา ขอนิมนต์พระอุปัชฌาย์ 10 รูป จากพระเจ้าบรมโกศ ไปทำการอุปสมบทให้ชาวศรีลังกาที่เมืองแคนดี้ถึง 3,000 คน จึงกำเนิดพระสงฆ์ นิกายสยามวงศ์ ขึ้นในศรีลังกา

                    ศรีลังกาจึงเป็นเมืองพี่เมืองน้อง มีความใกล้ชิดทางพุทธศาสนากับไทย ดังนั้น คุณทัศพล แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย และ ฯพณฯ ชันตะ โคเตะโคดา เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ได้ร่วมกันเปิดเส้นทางบินแอร์เอเชีย กรุงเทพฯ-ศรีลังกา(โคลัมโบ) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมพุทธศาสนา และเศรษฐกิจไทย-ศรีลังกา

                    โอกาสนี้คุณทัศพลได้ชี้แจงว่า สายการบินแอร์เอเชียได้เปิดเส้นทางบินในประเทศอีก 2 จังหวัดคือ กรุงเทพฯ-ตรัง เพื่อให้ชาวไทยได้เดินทางไปสัมผัสทะเลสวยของเมืองตรัง และได้ลิ้มรสความอร่อยของหมูย่างเมืองตรังอันลือชื่อ และเส้นทางบินกรุงเทพฯ-นครพนม ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนภาคอีสาน

                    ที่เชื่อมต่อไปถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ข้ามแม่น้ำโขงไปสู่แขวงคำม่วน ประเทศลาว และยังเป็นเส้นทางมิตรภาพสู่ประเทศเวียดนาม ไทยแอร์เอเชียจึงจัดโปรโมชั่นบินสุดคุ้ม กรุงเทพฯ-นครพนม 700 บาทต่อเที่ยว กรุงเทพฯ-ตรัง 800 บาทต่อเที่ยว และกรุงเทพฯ-ศรีลังกา(โคลัมโบ) 2,290 บาทต่อเที่ยว (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.airasia.com)

................................
(ตำนานแผ่นดิน : สัมผัสพุทธศาสนาศรีลังกากับแอร์เอเชีย )