ข่าว

'สอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปี 2567' ใกล้ปิดรับสมัครแล้ว อ่านรายละเอียดที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'สอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปี 2567' จำนวน 315 อัตรา ใกล้ปิดรับสมัครแล้ว อ่านรายละเอียดคุณสมบัติและวิธีการสมัคร ที่นี่

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิด สอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ ปี 2567 จำนวน 315 อัตรา โดยรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตํารวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

 

 1. กลุ่มบุคคลภายนอก(ชาย) จำนวน 270 อัตรา( นตท .1 )
 2. กลุ่มข้าราชการตํารวจหรือนักเรียนนายสิบตํารวจ(ชาย)จํานวน 30 อัตรา(นตท.2
 3. กลุ่มบุคคลภายนอก(ชาย)  โครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ จำนวน 15 อัตรา (นตท3)

 

คุณสมบัติกลุ่มบุคลภายนอก(ชาย)

 • ต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่( ม.4)หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 • อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี เกิด ระหว่าง พ.ศ.2549-2551
 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนข้าราชการตํารวจ ชั้นประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้วมารดาจะมิใช่เป็นผู้ มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 • มีอวัยวะรูปร่าง ท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหรือตำรวจ ไม่เป็นโรค
 • เป็นชายโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศหรือติดต่อได้เสียกับหญิง ถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นภรรยา
 • ผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีมีอุดมการณ์เลื่อมใส ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวและไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ กระทำประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
 • ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออกจากโรงเรียนทหารหรือสถานศึกษาของ สํานักงานตํารวจแห่งชาติเพราะความผิดหรือถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • บิดามารดาและผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรมหรือมีหลักฐาน
 • เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียน เตรียมทหารแล้ว
 • ต้องมีผู้ปกครองค้ำประกัน
 • ไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาล หรือเอกชนอันจะเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่เคยทุจริตในการสมัครหรือในการสอบคัดเลือกมาแล้ว

 

 

คุณสมบัติของกลุ่มข้าราชการตํารวจหรือนักเรียนายสิบตํารวจ(ชาย)(นตท.) ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม

 • อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์
 • ในรอบ 12 เดือน ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยสูงกว่าโทษ ภาคทัณฑ์
 • ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือต้องหาในคดีอาญา เว้นแต่ต้องหาในคดีอาญาอันเนื่ องจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
 • ต้องให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตําแหน่งผู้กํากับการหรือตําแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปรับรอง พื้นความรู้ คุณสมบัติและความประพฤติ

คุณสมบัติของกลุ่มบุคคลภายนอก (ชาย) โครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 • เป็นชาวไทยมุสลิม หรือชาวไทยพุทธ
 • มีภูมิลําเนาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา  สงขลา สตูลรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า10 ปี (จะต้องสมัครในโควตาของจังหวัดที่ตนเองมีภูมิลําเนาอยู่ในปัจจุบัน)
 • ต้องได้รับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ไม่มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

 

วิธีการสมัคร

 • ผู้สมัครต้องเลือกกลุ่มให้ถูกต้อง หากเลือกกลุ่มผิดพลาดให้ติดต่อขอแก้ไขกลุ่มสมัครภายใน 24 ชั่วโมง
 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต(ช่องทางเดียว) เว็บไซต์ http://admission.rpca.ac.th หรือ http://rpca.ac.th  วันที่ 23 ม.ค.2567 ถึงวันที่ 29 ก.พ.2567 เวลา 16.00 น.
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ