ข่าว

'ปธ. ศาลฎีกา' พัฒนาระบบไกล่เกลี่ย ก่อนฟ้องคู่ความ ขจัดขั้นตอนล่าช้า

"ประธานศาลฎีกา" ตั้ง "คณะทำงานพัฒนาระบบไกล่เกลี่ย" ก่อนฟ้องคู่ความ ให้เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ขจัดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน ล่าช้า ทำให้เป็นอุปสรรคในการบริการประชาชน สามารถขอใช้บริการได้ที่ "ศาลยุติธรรม" ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

17 ต.ค. 2566 นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบไกล่เกลี่ย ก่อนฟ้อง เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้านกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งก่อนฟ้อง และระหว่างการพิจารณาของศาล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงพัฒนาช่องทางที่ประชาชน สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปฏิรูประบบงาน ขจัดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนล่าช้าอันจะเป็นอุปสรรคในการบริการประชาชน

นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา

 

 

โดยนายอดุลย์ ขันทอง ผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นประธาน คณะทำงาน ,นายปรัชญา อยู่ประเสริฐ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่ง , นายเนติภูมิ มายสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดธัญบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนัก ประธานศาลฎีกา ,นายภพ เอครพานิช รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

 

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา และ ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมตุลาการ นิติกร ข้าราชการชำนาญการ รวม 11 คนร่วมคณะทำงาน
 

สำหรับภารกิจสำคัญของ คณะทำงานพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง  มีอำนาจหน้าที่ศึกษาระบบ จัดทำคู่มือแก่ศาลยุติธรรมทั่วประเทศเพื่อนำไปใช้ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน พัฒนาช่องทางระบบ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องที่ประชาชนเข้าถึงโดยสะดวกรวดเร็ว ไม่ก่อภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนประสานความร่วมมือ

 

จัดประชุมระดมความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในระบบไกล่เกลี่ย เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในศาลยุติธรรมทั่วประเทศ และดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยระหว่างพิจารณาคดีของศาล โดยจะรายงานผลดำเนินการตามภารกิจทั้งหมดต่อประธานศาลฎีกาทราบต่อไป
 

 

 

ข่าวยอดนิยม