ข่าว

'อสส.' ตั้งทีมโฆษกอัยการชุดใหม่ 'ประยุทธ' ผงาดนั่งโฆษก

'อัยการสูงสุด' เซ็นเเล้วตั้งทีมโฆษกอัยการชุดใหม่ 'ประยุทธ' ผงาดขึ้นนั่งโฆษกอัยการ 'วัชรินทร์' อัยการเอฟบีไอนั่งรอง เบอร์ 1 ดึงมือดีความรู้รอบด้านร่วมทีม

 

2 ต.ค. 2566 นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ รักษาการอัยการสูงสุด ออกคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 2183 /2566เรื่อง แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ความว่า

 

เนื่องจากคณะโฆษกตามคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 1761/2565 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ลงวันที่ 4 ต.ค. 2565 และคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 1986/2566 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 7 ต.ย. 266 ได้มีการสับเปลี่ยนโยกย้ายหลายตำแหน่ง
 

 

ดังนั้น เพื่อให้งานด้านการสื่อสารองค์กร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การสร้างความรับรู้และความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และการดำเนินงานของสำนักงานอัยการสูงสุด ตลอดจนการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสำนักงานอัยการสูงสุด ในการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และถูกตรวจสอบได้ จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 1761/2565 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ลงวันที่ 4 ต.ค. 2565

 

นายประยุทธ  เพชรคุณ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

 

 

 

และคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 1986/2566 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 7 ก.ย. 2566 และแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบคณะโฆษกดังนี้ 

 

 

 

1. นายประยุทธ  เพชรคุณ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ เป็น โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

2. นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน เป็น รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

3. นายณรงค์  ศรีระสันต์ อัยการพิเศษฝ่ายแผนและช่วยเหลือทางกฎหมาย เป็น รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

4. น.ส.นาถสินี ยุติธรรมดำรง  รองเลขานุการอัยการสูงสุด เป็น รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

5. นายนาเคนทร์ ทองไพรวัลย์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานคดีพิเศษ เป็น รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

6. นายจิตภัทร พุ่มหิรัญ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้ เป็น รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

 

วัชรินทร์ ภาณุรัตน์ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด
  

 

 

มีอำนาจหน้าที่
 
1. กำหนดแนวทางการสื่อสารองค์กร ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงานอัยการสูงสุดในเชิงรุกและเชิงรับโดยให้สอดคล้องกับนโยบายอัยการสูงสุด แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของสำนักงานอัยการสูงสุด

2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย ภารกิจ โครงการ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานอัยการสูงสุด อย่างต่อเนื่องและชัดเจน

3. แถลงข่าวและชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ในนามสำนักงานอัยการสูงสุด กรณีเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสำนักงานอัยการสูงสุด ตลอดจนพิจารณาให้ข้อมูลข่าวสารที่ตรงกับข้อเท็จจริงและทันต่อเหตุการณ์ในทุกกรณีตามความเหมาะสม โดยละเว้นการตอบโต้ทางการเมืองและการชี้แจงที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่ง เกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4. รับฟังข้อมูลข่าวสารและข้อคิดเห็นจากประชาชนหรือสื่อมวลชน เพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

5. ติดตาม รวบรวม และตรวจวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดโดยเฉพาะข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสำนักงานอัยการสูงสุด

 

ณรงค์  ศรีระสันต์ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

 

 

 

6.วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ สำนักงานอัยการสูงสุด และพิจารณาหาแนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขต่ออัยการสูงสุด รวมทั้งดำเนินการแก้ไขผลกระทบตามที่อัยการสูงสุดมอบหมายโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ ให้ติดตามผลการแก้ไขเรื่องที่ได้ดำเนินการแล้ว ผ่านการตรวจติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด โดยจัดทำรายงานข่าว พร้อมบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ สำนักงานอัยการสูงสุด และรายงานอัยการสูงสุดทราบทันที

7. ประสานงานเชื่อมโยงกับสื่อมวลชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์ในการสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน

8. ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ให้สามารถเชิญพนักงานอัยการ หรือผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสำนักงานอัยการสูงสุด มาให้ถ้อยคำ หรือชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารหลักฐาน หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม หรือให้ส่งข้อมูลและข่าวสาร และให้หน่วยงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุดสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อได้รับการร้องขอ

9. การขอใช้อัตรากำลัง งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อให้การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งนี้สัมฤทธิ์ผล ให้พิจารณาเสนออัยการสูงสุด ตามเหตุผลและความจำเป็น

10. ให้สำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนงานของคณะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

11. แต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลที่เห็นสมควร เพื่อร่วมดำเนินการในการประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสม

12. รายงานการดำเนินการให้อัยการสูงสุดทราบ

13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่อัยการสูงสุดมอบหมาย

 

น.ส.นาถสินี ยุติธรรมดำรง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

 

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับทีมโฆษกอัยการ ชุดนี้มีความโดดเด่น เนื่องจากมาจากผู้มีความรู้ความสามารถ สังกัดสำนักงานคดีสำคัญ เเละเคยมีประสบการณ์ในการเป็นทีมโฆษกในอดีตมาก่อน อย่างเช่น 

 

 

 

นายประยุทธ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด มีบทบาทเป็นที่รู้จักในฐานะรองโฆษกอัยการฯ ที่โดดเด่น โดยนั่งตำเเหน่งในทีมโฆษกมายาวนานถึง 7 ปีซ้อน การที่มารับหน้าที่ขึ้นเป็นโฆษกตัวจริงครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก ที่ผ่านมาในช่วงที่เคยเป็นรองโฆษกฯรับหน้าที่เเถลงคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเเละคดีใหญ่สะเทือนขวัญ สำคัญหลายคดี ให้กับสื่อมวลชนเเละประชาชนเข้าใจชัดเเจ้ง รวมถึงมีบทบาทการสร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นอย่างมาก ได้รับไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้บริหาร เพราะสำนักงานคดีพิเศษเป็นสำนักงานที่รับพิจารณาสำนวนคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ และคดีป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ซึ่งรวมถึงคดีการเมืองเเละการชุมนุมทางการเมืองต่างๆ สำนักงานดังกล่าวจึงมีบทบาทสำคัญ ที่สำคัญในการเลือกตั้งคณะกรรมการอัยการที่ผ่านมา นายประยุทธ ได้รับการเลือกตั้งเป็น ก.อ.ด้วยคะเเนนสูงที่สุดในครั้งนั้น เป็นคนที่มีความนิยมในหมู่อัยการสายต่างจังหวัด โดยเฉพาะภาคอีสาน จนได้ฉายา "นักรบภูธร"

 

นายนาเคนทร์ ทองไพรวัลย์ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

 

 

 

นายประยุทธ จบหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 59 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เคยดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดหลายจังหวัด สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการอยู่ 4 ปี ก่อนจะเลื่อนขึ้นไปดำรงตำแหน่งอัยการพิเศษฝ่ายสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านอาคารและที่ดินของสำนักงานอัยการสูงสุด ยังได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ของกระทรวงยุติธรรม และเป็นประธานพัฒนากฎหมายและอนุกรรมการพัฒนากฎหมายของหน่วยราชการอีกหลายคณะ

 

 

 

นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน ถือเป็นรองอธิบดีสำนักงานสอบสวนเบอร์ 1 นายวัชรินทร์ เป็นอัยการมือสอบสวน ฝีมือดี จบหลักสูตร วปอ.62  บยส.27 มีผลงานสมัยอยู่สอบสวนลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ลุยคดีปล้นปืน ได้รับคำสั่งให้ร่วมสอบสวนคดีสำคัญหลายคดีจำนวนมาก อาทิ คดีฟอกเงิน สหกรณ์รถไฟ, คดีรถหรู, เสาไฟกินรี, คดีสหกรณ์จุฬา, เป็นที่ปรึกษาคดีพิเศษคดีโครงการจัดซื้อรถซ่อมถนนแอสฟัลท์ติกแบบอัตโนมัติ, โครงการจัดซื้อรถซ่อมถนนและปูพื้นยางของ อบจ.น่าน กับโครงการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นยางแบบอเนกประสงค์ อบจ.สระแก้ว ที่อาจผิดฮั้วประมูล ยังไปเป็นที่ปรึกษา สปสช.ในช่วงวิกฤติสถานการณ์โควิด ซึ่งช่วงนั้นมีการร้องตรวจสอบกรณีส่อทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจ ATK 

 

จิตภัทร พุ่มหิรัญ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

 

 

 

เเละล่าสุดเป็นหัวหน้าคณะทำงานอัยการ ร่วมสอบเครือข่าย ตุน มิน ลัต ที่เกี่ยวพันถึง สว.ชื่อดัง เเละเป็นหัวหน้าชุดคดีเรียกเงิน 140 ล้าน  เเละล่าสุดได้รับคดีนายประวีณ จันทร์คล้าย หรือกำนันนก ผู้ต้องหาสั่งการยิงสารวัตรทางหลวง ทั้งยัง เคยได้รางวัลอัยการดีเด่น จบหลักสูตรเอฟบีไอ จากสหรัฐฯ รุ่นเดียวกับอดีตอธิบดีดีเอสไอ นอกจากเรื่องงานสอบสวน ในงานวิชาการ มีดีกรีเป็นอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยเ เละบรรยายวิชากฎหมายให้หน่วยงานต่างๆมีลูกศิษย์เป็นตำรวจเเละพนักงานสอบสวนให้ความเคารพรักเป็นจำนวนมาก 
  

 

 

นายณรงค์  ศรีระสันต์ อัยการพิเศษฝ่ายแผนและช่วยเหลือทางกฎหมาย เป็นอัยการชื่อดังอีกคนที่มีบทบาทในการอธิบายให้ความรู้ข้อกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ผ่านนายการทีวีเ เละช่องทางอื่นๆ
  

 

 

น.ส.นาถสินี ยุติธรรมดำรง  รองเลขานุการอัยการสูงสุด ที่ครั้งนี้ได้เข้ามาร่วมทีมโฆษกครั้งแรกเป็นบุตรสาวนายพชร ยุติธรรมดำรง อดีตอัยการสูงสุด เเละประธานคณะกรรมการอัยการที่มาจากการเลือกตั้ง ของอัยการ สำหรับ น.ส.นาถสินี ได้เกียรตินิยมดีมาก นิติศาสตรบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ 1 ของรุ่น เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลตามความต้องการของสำนักงานอัยการสูงสุด ไปศึกษามหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยอยู่สำนักที่ปรึกษากฎหมายมีความเชี่ยวชาญเรื่องข้อสัญญาหารือ เเละต่างประเทศ