ข่าว

สตช. ผุดโครงการ 'สุภาพบุรุษจราจรฯ' มอบรางวัล 188 นาย

สตช. ผุดโครงการ 'สุภาพบุรุษจราจรฯ' สร้างมิตรผู้ใช้ถนน และลดอุบัติเหตุ แบ่งมอบรางวัล บุคคล 188 นาย หน่วยงาน 29 หน่วย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดโครงการ "สุภาพบุรุษจราจรประชาชนสัญจรปลอดภัย"ลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

 

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้วยผบ.ตร. เชิญผู้แทน บช.น., ภ.1-9 และ บช.ก. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบงานจราจรของ บก.น., ภ.จว., บก.ทล. และเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายจราจรทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบvideo conference

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข

โดยมีวัตถุประสงค์ ลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้ยังเป็นการแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์และพฤติกรรมที่ไม่ประสงค์ของตำรวจจราจร เช่น การทุจริต การข่มขู่ บุคลิกท่าทาง ที่ไม่เหมาะสม มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานให้กับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่งานจราจร และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนภาคีเครือข่ายและข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจและหน่วยงานที่ปฏิบัติ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนโครงการ

 

สุภาพบุรุษจราจร แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

-สุภาพบุรุษจราจรประเภทบุคคล โดยจะต้องปฏิบัติตามหลัก 5S คือ SMlLE ยิ้มแย้มเป็นมิตร SMART บุคลิกภาพดี SALUTE สุภาพให้เกียรติ SERVICE MlND มีจิตอาสาบริการ และ STANDARD                           

มีมาตรฐานสากล โดยจะต้องนำไปสู่จำนวนสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ลดน้อยลง

สตช. ผุดโครงการ \'สุภาพบุรุษจราจรฯ\' มอบรางวัล 188 นาย

-สุภาพบุรุษจราจรประเภทหน่วยงาน       

จะต้องมีผลการปฏิบัติที่มีจำนวนสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ลดน้อยลง ตามเป้าหมาย คือ ผู้เสียชีวิตลดลงมากกว่า 5 % หรือ ลดลงมากกว่า 10 คน ขึ้นไป จากค่าสถิติจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเฉลี่ยปี 2560 – 2562 สำหรับ ภ.1-9 และจากค่าสถิติ อบถ. ปี 2564 สำหรับ บช.น. โดยประเภทบุคคลจะมีการคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่เหมาะสมได้รับรางวัลจำนวน บก./ภ.จว. ละ 2 นาย (สัญญาบัตร 1 นาย และ ประทวน 1 นาย) รวม 188 นาย 

 

ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีบุคลิกตามหลัก 5S ผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ ผ่านผลการประเมินของประชาชนและผู้บังคับบัญชา มีภาพลักษณ์ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนในประเภทหน่วยงาน จะมีรางวัลในระดับ บก. 29 รางวัล ระดับ บช. 3 รางวัล รวมจำนวน 32 รางวัล โดยในห้วง ต.ค.65 - ปัจจุบัน                

หน่วย บช.น., ภ.1 - 9 และ บก.ทล. ได้เร่งรัดดำเนินกิจกรรมโครงการ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามโครงการดังกล่าวในพื้นที่ของหน่วย เฉลี่ยกว่า 1,500 กิจกรรมโครงการต่อหน่วย ซึ่งได้รับความร่วมมือและการตอบรับอย่างดี 

             

พล.ต.ท.ประจวบ กำชับผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานจราจรทุกหน่วย สร้างความรู้ความเข้าใจ บทบาทของตำรวจตามหลัก 5S และแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ตามเป้าหมายของโครงการ เร่งดำเนินกิจกรรมตามโครงการให้บรรลุผลสำเร็จ 

สตช. ผุดโครงการ \'สุภาพบุรุษจราจรฯ\' มอบรางวัล 188 นาย

สตช. ผุดโครงการ \'สุภาพบุรุษจราจรฯ\' มอบรางวัล 188 นาย

ข่าวยอดนิยม