ข่าว

โปรดเกล้าฯ 'พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา' เป็นรอง ผบ.ตร. หลังพ้นคดีอัดคลิปเสียง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ "พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา" ดำรงตำแหน่ง"รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ"

20 มี.ค. 2566  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ" โดยระบุว่า  ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา ข้าราชการตำรวจ พ้นจากตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา สำรองราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.2563  

 

กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนและขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 104  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ประกอบข้อ 8 วรรคสอง ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจ ประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการใดหรือสำรองราชการในส่วนราชการใด พ.ศ. 2548 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่ง ลงวันที่ 31 ส.ค. 2563  นั้น

 

 

 

โปรดเกล้าฯ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา เป็นรอง ผบ.ตร.

 

 

เนื่องจากการพิจารณาสั่งการทางวินัย พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา ยังไม่แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาตามความในมาตรา 87 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ที่บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่ วันได้รับสำนวน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นตามที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร. ซึ่งทำให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้งโดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน หกสิบวัน


ในการนี้ หากยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ข้าราชการตำรวจผู้ถูกกล่าวหากลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อน และให้ถือว่าไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสืบสวนหรือสอบสวนแล้วแต่กรณี นับแต่วันครบกำหนดเวลา ดังกล่าวจนกว่าการพิจารณาสั่งการในเรื่องนั้นจะเสร็จสิ้นและมีคำสั่ง

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้ มีคำสั่งให้ พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา สำรองราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย.2565  และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2565  ได้มีมติให้ความเห็นชอบคัดเลือกแต่งตั้ง พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำ รวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย.2565 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา178 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565  ประกอบมาตรา 53(2)  แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง "พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา" สำรองราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. 2565  และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ความทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่เสนอ ประกาศ ณ วันที่ 19 มี.ค. 2566  

 

 

ราชกิจจา โปรดเกล้าฯ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา เป็นรอง ผบ.ตร.

 

 

ราชกิจจา โปรดเกล้าฯ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา เป็นรอง ผบ.ตร.

 

ก่อนหน้านั้น พล.ต.อ.วิระชัย  ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์  และมีการส่งต่อคลิปเสียงสนทนาดังกล่าว ให้กับบุคคลที่สาม และปรากฎว่ามีผู้เผยแพร่คลิปเสียงสนทนาดังกล่าวต่อสื่อมวลชน และกรณีให้ข่าวสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวนคดีอาญา  กระทั่ง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข  ผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ (ขณะนั้น)  ลงนามคืนตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. ให้แก่ พล.ต.อ.วิระชัย และให้ถือว่าไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสอบสวน นับตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป   

 

ประวัติส่วนตัว 

พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ชื่อเดิม สุวิระ ทรงเมตตา ชื่อเล่น ต้อย พื้นเพเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการ เกิดวันที่ 19 ต.ค.2504   เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 37 แต่ไม่ได้จบเตรียมทหาร (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) , รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Doctor of Philosophy (Development Administration) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดีกรี ระดับ ดร.

 

เคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เป็นรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา และ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560


 
ใน ปี 2563 นิตยสารฟอร์บส ให้เป็นคนรวยอันดับที่ 40 ของประเทศ เป็นเศรษฐีไทยหน้าใหม่ ทรัพย์สินมูลค่า 585 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 1.91 หมื่นล้านบาท  และใน ปี 2564  ขยับมาอยู่ในอันดับที่ 36 ทรัพย์สินมูลค่า 940  ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 2.95 หมื่นล้านบาท 

 

โดยหลังเกษียนราชการได้ 2 วัน พล.ต.อ.วิระชัย ได้เข้าอุปสมบทที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด