ข่าว

ไม่อนุญาตให้ขยายเวลาการชำระเงินค่าซื้อ "โรงแรมดาราเทวี"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ศาลแพ่ง" ไม่อนุญาตให้ขยายเวลาการชำระเงินค่าซื้อโรงแรมดาราเทวี เนื่องจากข้ออ้างของบริษัท I Thermal ที่ว่าจะหาเงินค่าซื้อทรัพย์มาวางได้นั้น เป็นข้อกล่าวอ้างที่เลื่อนลอย

นางสาวเยาวลักษณ์ ฤทธิ์สมจิตต์ ตัวแทนผู้ถือหุ้นบริษัทอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอนเนอยี่ คอปอเรชั่น ( มหาชน )จำกัด หรือ IFEC เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า

เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา ศาลแพ่ง ไม่อนุญาตให้ขยายเวลาการชำระเงินค่าซื้อ โรงแรมดาราเทวี เนื่องจากข้ออ้างของบริษัท I Thermal ( ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่บริษัท IFEC ถือหุ้น 100% ) ที่ว่าจะหาเงินค่าซื้อทรัพย์มาวางได้นั้น เป็นข้อกล่าวอ้างที่เลื่อนลอย โดยศาลแพ่งได้มีคำสั่งว่า

“พิเคราะห์คำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินของผู้ร้อง (I Thermal) และคำคัดค้านของผู้ซื้อทรัพย์แล้ว ผู้ร้องยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินครั้งสุดท้ายอ้างเหตุว่า ผู้ร้องเร่งหาเงินมาชำระราคาส่วนที่เหลือคดีนี้ 709,720,000 บาท และคดีหมายเลขแดงที่ ผบ.2123/2561 อีก 1,192,900,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,902,900,000 บาท เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผู้ร้องให้นายทวิช ผู้ถือหุ้นของผู้ร้องเตรียมเงินได้ 320,876,389.99 บาท เพื่อชำระค่าซื้อทรัพย์ รวมที่ชำระแล้วคิดเป็นร้อยละ 22 ของค่าซื้อทรัพย์ทั้งหมด ส่วนที่เหลือประมาณ 1,600,000,000 บาท ประสานกับสถาบันการเงินแล้ว ต้องใช้ระยะเวลาประเมินราคาหลักประกัน จึงต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2565
เห็นว่า ผู้ร้องเคยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลามาแล้ว 2 ครั้ง โดยอ้างเหตุตามคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินว่า บริษัท นิ่มซี่ เส็งลิสซิ่ง จำกัด ที่ผู้ร้องขอสินเชื่อยังพิจารณาสินเชื่อไม่แล้วเสร็จ และผู้ร้องให้บริษัท โจนส์แลง ลาชาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดหานักลงทุน ซึ่งศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องขยายระยะเวลาการวางเงินตามคำร้องของผู้ร้องทั้ง 2 ครั้ง รวมเป็นระยะเวลา 6 เดือน เมื่อพิจารณาหนังสือสัญญาซื้อขาย ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 แล้ว

ผู้ร้องประมูลซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดได้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 หลังจากนั้น ผู้ร้องขอขยายระยะเวลาการวางเงินค่าซื้อทรัพย์มาโดยตลอด ทั้งการยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการวางเงินกับเจ้าพนักงานบังคับคดี เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่อนุญาต ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องขอต่อศาล และศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการวางให้แล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายให้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

เมื่อเหตุในการยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการวางเงินค่าซื้อทรัพย์ที่ผู้ร้องขอในครั้งแรกอ้าง ว่า อยู่ระหว่างการขอสินเชื่อจากบริษัท นิ่มซี่เส็งสิสซิ่ง จำกัด พิจารณาว่า จะให้สินเชื่อหรือไม่ และครั้งที่สอง อ้างเหตุว่า ให้บริษัท โจนส์แลง ลาชาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด สรรหานักลงทุนเพื่อชำระค่าซื้อทรัพย์
แสดงว่าขณะที่ผู้ร้องประมูลซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด ผู้ร้องยังไม่มีเงินหรือทุนที่จะชำระได้ตามราคาที่ประมูลซื้อ เนื่องจากครบกำหนดชำระค่าซื้อทรัพย์ครั้งแรก ผู้ร้องยังคงขอสินเชื่อจากบริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด อยู่ หลังจากนั้นก็ไม่ปรากฎว่าบริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด ได้อนุมัติสินเชื่อตามที่ผู้ร้องขอหรือไม่ และครั้งที่สอง อ้างเหตุว่า ให้บริษัท โจนส์แลง ลาชาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด สรรหานักลงทุนเพื่อชำระค่าซื้อทรัพย์

เยาวลักษณ์ ฤทธิ์สมจิตต์ ตัวแทนผู้ถือหุ้นบริษัทอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอนเนอยี่ คอปอเรชั่น ( มหาชน )จำกัด

แสดงว่าขณะที่ผู้ร้องประมูลซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด ผู้ร้องยังไม่มีเงินหรือทุนที่จะชำระได้ตามราคาที่ประมูลซื้อ เนื่องจากครบกำหนดชำระค่าซื้อทรัพย์ครั้งแรก ผู้ร้องยังคงขอสินเชื่อจากบริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด อยู่ หลังจากนั้นก็ไม่ปรากฎว่าบริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด ได้อนุมัติสินเชื่อตามที่ผู้ร้องขอหรือไม่ ผู้ร้องก็อ้างเหตุใหม่ว่า ให้บริษัทโจนส์แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด สรรหานักลงทุนเพื่อชำระค่าซื้อทรัพย์นั้นผู้ร้องเพิ่งจะดำเนินการให้บริษัท โจนส์แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการเรื่องดังกล่าว ภายหลังจากยื่นคำร้องในครั้งแรก ผู้ร้องจึงไม่ได้ตระเตรียมหรือดำเนินการหาเงินเพื่อมาชำระค่าซื้อทรัพย์มาก่อน และอยู่ระหว่างเร่งระดมเงินเพื่อมาชำระค่าซื้อเท่านั้น ทั้งการยื่นคำร้องฉบับนี้ ผู้ร้องอ้างว่ามีเงินที่นายทวิช กรรมการผู้มีอำนาจผู้ร้อง มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 320,876,389.99 บาท ตามหนังสือรับรองยอดเงินฝากเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 3 ก็ตาม แต่ผู้ร้องก็ยังไม่ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี อันจะถือได้ว่าหาเงินได้แล้วร้อยละ 22 ตามที่อ้าง ประกอบกับจำนวนเงินตามหนังสือรับรองดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอที่จะชำระค่าซื้อทรัพย์ในคดีนี้มที่ผู้ร้องอ้างว่า อยู่ในระหว่างการประเมินราคาทรัพย์กับสถาบันการเงิน ก็ไม่ปรากฎว่าผู้ร้องได้ยื่นขอสินเชื่อต่อสถาบันการเงินหรือหาแหล่งเงินทุนจากที่อื่นได้อีกหรือไม่ รวมทั้งยังไม่มีหลักฐานมาแสดงว่าธนาคารหรือสถาบันการเงินอยู่ระหว่างการประเมินราคาทรัพย์ตามที่กล่าวอ้าง

พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ร้องที่ดำเนินการมาตั้งแต่ที่ประมูลทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 และขอขยายระยะเวลาวางเงินค่าซื้อทรัพย์ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ซึ่งศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาวางเงินได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นเวลาถึง 9 เดือนเศษ หากผู้ร้องขวนขวายหรือขณะประมูลทรัพย์ มีเงินที่จะชำระราคาทรัพย์หรือมีวิธีการอื่นแล้ว ย่อมสามารถหาเงินมาวางได้ตามระยะเวลาที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตได้อยู่แล้ว
การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินออกไปอีกถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2565 โดยอ้างเหตุว่าติดการประเมินราคาหลักประกันใหม่ หรือบริษัท โจนส์แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด กำลังเร่งระดมทุนนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ร้องต้องคาดหมายได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาตั้งแต่แรก ทั้งข้ออ้างดังกล่าวยังเลื่อนลอยไม่แน่ว่าจะหาเงินได้ตามที่กล่างอ้างหรือไม่
กรณีจึงยังไม่มีพฤติการณ์พิเศษที่จะขยายระยะเวลาวางเงินให้กับผู้ร้องอีก จึงมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้อง และให้ผู้ร้องวางเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดเดิม คือ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ” คำสั่งศาลแพ่งระบุไว้

นางสาวเยาวลักษณ์ เปิดเผยอีกว่า การที่นายทวิช เตชะนาวากุล และคณะกรรมการของบริษัทฯได้อนุมัติให้บริษัทลูกไปทำการซื้อทรัพย์สิน คือโรงแรมดาราเทวีจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี โดยไม่มีความพร้อมในการที่จะชำระเงิน,ไม่มีหลักฐานแสดงว่าเคยขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินใด แต่กลับไปทำสัญญาร่วมทุนกับบุคคลภายนอกเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ ซึ่งน่าสงสัยว่าจะมีกรรมการของบริษัท IFEC อยู่เบื้องหลังบริษัทที่มาร่วมทุน เป็นการหาประโยชน์และสร้างความเสียหายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท IFEC โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกรมบังคับคดีนำโรงแรมดาราเทวีออกขายทอดตลาดครั้งใหม่  และราคาขายที่ได้ต่ำกว่าราคา 2,012 ล้านบาทที่บริษัท I Thermal ได้ทำสัญญาซื้อโรงแรมดาราเทวีกับกรมบังคับคดีไว้ จะทำให้บริษัทฯต้องชดใช้เงินจำนวนที่ขาดราคาไป อาจจะถึงหลาย 100 ล้านบาทให้กับ กรมบังคับคดี

 

ติดตาม คมชัดลึก ได้ที่ YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

โรงแรมดาราเทวี

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด