ข่าว

"DSI" เปิดตัว Academy สถาบันหลักในการพัฒนาบุคลากรด้านงานคดีพิเศษ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"DSI" เปิดตัว Academy สถาบันหลักในการพัฒนาบุคลากรด้านงานคดีพิเศษ เพื่อเป็นหน่วยงานสำหรับฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564) เวลา 15.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 
นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วม ณ สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดตั้งสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI Academy) ขึ้น ตั้งอยู่ที่
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ประมาณ 54 ไร่ มีอาคารทั้งหมด 12 อาคาร ประกอบด้วย (1) อาคารอำนวยการ (2) อาคารเรียนรวม (3) อาคารเฉพาะควบคุมพิเศษ (4) อาคารฝึกการยิงปืน (5) อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม (6) อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ (7) อาคารฝึกทักษะการต่อสู้ป้องกันตัว 
(8) อาคารฝึกทักษะทางน้ำ (9) อาคารจอดรถ (10) อาคารจำลองการฝึกยุทธวิธี (11) อาคารหอสังเกตุการณ์ และ (12) อาคารส่วนฝึกความเชี่ยวชาญ 

 

"DSI" เปิดตัว Academy สถาบันหลักในการพัฒนาบุคลากรด้านงานคดีพิเศษ

เพื่อเป็นหน่วยงานสำหรับฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ ทักษะ 
ความเชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ ให้กับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถรับมืออาชญากรรมที่มีความสลับซับซ้อนได้อย่างเต็มความสามารถ โดยได้เปิดให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและเครือข่ายฯ 

"DSI" เปิดตัว Academy สถาบันหลักในการพัฒนาบุคลากรด้านงานคดีพิเศษ ​​​​​​

กรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถบูรณาการการใช้พื้นที่ และฝึกอบรมในพื้นที่ รวมถึงร่วมพัฒนาบุคลากรเป็นเครือข่ายร่วมกัน ทั้งยังส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยสถาบันมีความพร้อมทั้งสถานที่และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะมีการ
บูรณาการเครือข่ายที่หลากหลายในอนาคต เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาหลักสูตรการสืบสวนสอบสวน สร้างหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินคดีพิเศษ มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีพิเศษโดยเฉพาะ ตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทกระบวนการยุติธรรม ในการฝึกและพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวน บังคับใช้กฎหมายของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมด้วย โดยได้กำหนดหลักสูตร 4 ประเภท ตามนโยบายกำหนดทิศทางการบริหารงานบุคคลของกระทรวงยุติธรรม ของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ดังนี้ หลักสูตรการเข้าสู่ตำแหน่ง หลักสูตรการพัฒนาความรู้ ทักษะ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการสืบสวนการสอบสวนคดีพิเศษ และหลักสูตรเพื่อพัฒนาและสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน 
นายสมศักดิ์ ฯ กล่าวว่า โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เราจะต้องมีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งในเรื่องของการสืบสวนสอบสวน การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาทำงาน เพื่อความรวดเร็วในการบริการประชาชน การช่วยเหลือประชาชนต้องรวดเร็ว เข้าถึง และมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักสากล อย่างไรก็ตาม
ในการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้น สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมเปิดกว้างให้หน่วยงานต่างๆ เข้าใช้งานเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานรัฐทั่วประเทศ ซึ่งในอนาคต ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษแห่งนี้ จะเป็นสถานที่ฝึกอบรมที่เป็นชั้นนำแห่งหนึ่งที่สามารถพัฒนาบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษและบุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรม ให้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการสืบสวนสอบสวน การฝึกใช้ยุทโธปกรณ์ต่างๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ และเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งนโยบายรัฐบาล ในการอำนวยความยุติธรรม สร้างความผาสุกให้แก่ประชาชน และประเทศชาติ ต่อไป
ด้าน นายไตรยฤทธิ์ ฯ กล่าวว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความมุ่งมั่น ให้สถาบันการสอบสวน
คดีพิเศษเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมที่มีความพร้อมเหมาะสม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บังคับใช้กฎหมาย
ทั้งในประเทศ และภูมิภาคเอเชีย ทั้งด้านองค์ความรู้ทางการสืบสวนสอบสวน ด้านอาชญาวิทยา และการพัฒนาทักษะผู้บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และรัฐบาลต่อไป 

 

"DSI" เปิดตัว Academy สถาบันหลักในการพัฒนาบุคลากรด้านงานคดีพิเศษ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด