10 ก.ย.62-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.) เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างประสิทธิภาพของความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติดข้ามชาติ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 

 

           

 


               โดยนายสมศักดิ์ ได้กล่าวในที่ประชุมว่ามตนขอแสดงความชื่นชมรัฐบาลเวียดนาม โดยกระทรวงความมั่นคงสาธารณะและกรมตำรวจต่อสู้ยาเสพติด ที่ได้ริเริ่มจัดการประชุมที่สำคัญครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจแน่วแน่ ที่จะปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาด รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด ที่ผ่านมาพบว่าปริมาณของยาเสพติดที่ผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะยาเสพติดสังเคราะห์ เนื่องจากมีขบวนการค้ายาเสพติดรายใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและมีการขนส่งโดยใช้ระบบขนส่งที่ใช้เทคโนโลยีสมัยมากขึ้น

 

 

               

 

                     นายสมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับเมียนมา และ สปป.ลาว ดำเนินการจับกุมและปราบปรามอย่างเข้มงวด จนสามารถสกัดจับและทำลายแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำอย่างได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ ผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ขบวนการค้ายาเสพติดปรับเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงของยาเสพติดไปผ่านยังประเทศต่างๆในอนุภูมิภาค เพื่อออกสู่ประเทศเป้าหมาย ทำให้การแพร่กระจายของยาเสพติดกินวงกว้างมากขึ้น ตนขอเสนอว่า ถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนและปฏิบัติการระหว่างประเทศ และร่วมกันพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้สามารถบังคับใช้กฎหมายร่วมกัน นอกจากนี้ เราควรช่วยกันควบคุมปัญหาการลักลอบลำเลียงสารตั้งต้นเข้าสู่แหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ และสกัดกั้นการแพร่กระจายของยาเสพติดสู่ภูมิภาค

                       นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ขอขอบคุณประเทศสมาชิกในโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัยทั้ง 5 ประเทศ คือ จีน กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม รวมถึงฟิลิปปินส์ หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา กรมตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย และสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติที่ได้มาหารือและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของภูมิภาค

                     ทั้งนี้ ผลการประชุมที่สำคัญ คือ ที่ประชุมได้รับรองแถลงการณ์ร่วม ซึ่งมุ่งเน้นความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมิภาคด้วยการสร้างเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี การแลกเปลี่ยนข่าวสารและการข่าวที่ทันต่อเหตุการณ์ การร่วมกันจัดทำรายชื่อนักค้ายาเสพติด การควบคุมสารตั้งต้น การดำเนินกลยุทธ์เพื่อการจัดการกับปัญหายาเสพติด ตลอดจนการพัฒนากลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่ในภูมิภาค เพื่อประสิทธิภาพของการควบคุมยาเสพติดในภูมิภาค

                      จากนั้นภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น นายนมศักดิ์ได้เข้าร่วมการประชุมทวิภาคีเวียดนาม-ไทยระดับรัฐมนตรีกับพล.ต.อ.โต เลิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เวียดนาม เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินงานด้านยาเสพติดของทั้งสองประเทศ ในโอกาสนี้ นายสมศักดิ์ ได้เชิญ พล.ต.อ. โต เลิม เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่ายว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาคซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายน 2562 ด้วย