19 พ.ค.2563 นางสาวอุษณี  กังวารจิตต์  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้กล่าวปาฐกถา เนื่องในโอกาสวันสากลเพื่อยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (The International Day against homophobia, transphobia and biphobia) หรือวัน IDAHOT โดยในวันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี กว่า 130 ประเทศทั่วโลก จะจัดกิจกรรมพร้อมกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดการตระหนัก และลดอคติ ความไม่เท่าเทียมทางเพศ

 
       
          สำหรับปีนี้เป็นการจัดประชุมออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “Breaking the Silence : เราไม่เงียบ” ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ได้ส่งเสริมให้ความคุ้มครอง ช่วยเหลือ และเยียวยาแก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ขณะที่คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ใน 4 แนวทางหลัก คือ
          1. การส่งเสริมให้สังคมปรับหลักคิด ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความเท่าเทียมระหว่างเพศ
          2. เสริมสร้างพลังและภาวะผู้นำแก่ทุกเพศสภาพด้านเศรษฐกิจและบทบาทต่อสาธารณะ
          3. ส่งเสริมให้ทุกองค์กรมีนโยบาย กฎ ระเบียบ และกลไกที่เอื้อต่อความเท่าเทียมระหว่างเพศ
          4. ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ
       
          ทั้งนี้ นางสาวอุษณีย์ กล่าวว่า สค. ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ “ปลุกพลังเสียงของสังคม” เข้าใจ ยอมรับ และเคารพในศักดิ์ศรี ของกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ ร่วมสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม พร้อมประกาศเจตนารมณ์ เป็นหนึ่งเสียงในการสนับสนุนเสียงของคนหลากหลายทางเพศให้เป็นที่รับรู้ ด้วยการติดแฮชแทค #IDAHOTThailand2020 #nosilence #เราไม่เงียบ 
       
          โดยกระทรวง พม. พร้อมให้ความช่วยเหลือ เยียวยาแก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง “ร่วมส่งเสียงของท่านเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม”

 

กรมกิจการสตรีฯ ลุยช่วยผู้ถูกเลือกปฏิบัติทางเพศ สร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม

อุษณี  กังวารจิตต์

 

กรมกิจการสตรีฯ ลุยช่วยผู้ถูกเลือกปฏิบัติทางเพศ สร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม

 

กรมกิจการสตรีฯ ลุยช่วยผู้ถูกเลือกปฏิบัติทางเพศ สร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม